Każdy zna datę Dnia Kobiet, każdy wie, ze obchodzi się go 8 marca. Każdy wie, ze dzisiaj wręcza się nam kwiaty i składa się życzenia. Mniej natomiast mówi się o realnej pomocy w rozwiązywaniu codziennych problemów Polek. O nierównościach płacowych, ogromnej dysproporcji w reprezentacji politycznej, o braku miejsc żłobkach i przedszkolach, o niskopłatnych zawodach opiekuńczych wykonywanych najczęściej przez kobiety. Zamiast miłych gestów domagamy się realnych działań.

Dlatego w Dzień Kobiet zwróciliśmy się z petycją do Prezydenta Miasta Rzeszowa o zainicjowanie podpisania przez Rzeszów Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Dokumentu opracowanego i zalecanego przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR). Podpisanie Karty będzie formalnym wyrazem zaangażowania władz lokalnych w propagowanie zasady równości kobiet i mężczyzn, a także zobowiązaniem wdrażania jej zapisów na terenie Rzeszowa.

Karta w szczególności zobowiązuje sygnatariuszy do opracowania i przyjęcia, nie później niż w 2 lata od podpisania Karty, Równościowego Planu Działania. Przyjęcie planu powinno być poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi, uwzględniającymi kobiecą perspektywę w lokalnej polityce. Wreszcie plan ma wyznaczać cele i priorytety samorządu, wskazywać konkretne działania (i przewidziane na nie środki finansowe) odpowiadające realnym potrzebom mieszkankom naszego miasta.

Demokratyczne społeczeństwo nie ignoruje umiejętności, wiedzy, doświadczenia i kreatywności kobiet, zapewniając im reprezentację i zaangażowanie we wszystkich sferach życia społecznego i na wszystkich szczeblach decyzyjnych – również na szczeblu samorządowym. Równość kobiet i mężczyzn jest podstawowym prawem wszystkich i istotną wartością każdej demokracji. W celu jej osiągnięcia musi być ona nie tylko prawnie uznana, ale także stosowana we wszystkich aspektach życia: politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym.

Mimo licznych formalnych dowodów uznania równości i postępu jaki został zrobiony w tym zakresie, równość kobiet i mężczyzn w życiu codziennym wciąż nie istnieje. Kobiety i mężczyźni nie mają w praktyce takich samych praw. Nierówności społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe wciąż istnieją. Wystarczy przypomnieć nierówności płacowe czy ogromną dysproporcję w reprezentacji politycznej.

Obecnie sygnatariuszami Karty jest ponad 1600 samorządów w 35 europejskich krajach. W Polsce Kartę wdrożyły jedynie Nysa oraz Aleksandrów Kujawski. Czas, by Rzeszów znalazł się w tym gronie. Osiągnięcie realnej równości kobiet i mężczyzn wymaga podjęciu wielu działań, z których część może i powinna zostać podjęta lokalnie.


Źródło
Opublikowano: 2018-03-08 18:01:12