Koniec dzikiej reprywatyzacji | „Nowy Obywatel” – pismo na rzecz sprawiedliwości społecznej

Obywatel:

To jest wielki dzień dla Polski i niebogatych Polek i Polaków, a dla naszego skromnego pisemka dzień wielkiej satysfakcji, bo jako pierwsi w kraju opisaliśmy, w roku 2009, proceder reprywatyzacji i krzywdy jej ofiar: "Prezydent Andrzej Duda podpisał w środę ustawę ułatwiającą wypłatę odszkodowań w związku z reprywatyzacją. Wraz z wrześniowymi senackimi poprawkami z prac wyłania się ustawa, która właściwie zakończy proceder dzikiej reprywatyzacji". Więcej informacji w linku:

This is a great day for Poland and the unfortunate Polek and Poles, and for our humble magazine a day of great satisfaction, because we were the first to describe, in 2009, the procedure of reprivatisation and harm of its victims: ′′ President Andrzej Duda signed an act facilitating the facilitation on Wednesday paying compensation for reprivatisation. With the September Senate amendments from the work, a law emerges, which will actually end the wild reprivatisation procedure ". More information in the link:

Translated

Koniec dzikiej reprywatyzacji | „Nowy Obywatel” – pismo na rzecz sprawiedliwości społecznej

Prezydent Andrzej Duda podpisał w środę ustawę ułatwiającą wypłatę odszkodowań w związku z reprywatyzacją. Wraz z wrześniowymi senackimi poprawkami z prac wyłania się ustawa, która właściwie zakończy proceder dzikiej reprywatyzacji.

Źródło
Opublikowano: 2020-10-01 13:36:31

Praca po pracy | „Nowy Obywatel” – pismo na rzecz sprawiedliwości społecznej

Obywatel:

„Ponad 44 proc. pracujących Polaków nawet w czasie wolnym nie może zapomnieć o służbowych obowiązkach. W całej Unii ten odsetek przekracza 40 proc.”. Więcej informacji w linku:

Praca po pracy | „Nowy Obywatel” – pismo na rzecz sprawiedliwości społecznej

Ponad 44 proc. pracujących Polaków nawet w czasie wolnym nie może zapomnieć o służbowych obowiązkach. W całej Unii ten odsetek przekracza 40 proc.

Źródło
Opublikowano: 2020-10-01 10:22:11

Dajcie nam odpocząć! | „Nowy Obywatel” – pismo na rzecz sprawiedliwości społecznej

Obywatel:

W nowym tekście na naszej stronie Jarosław Niemiec upomina się o emerytury stażowe, czyli o prawo do emerytury dla każdego, kto przepracował 40 lat, bez względu na jego wiek: "Samorealizacja zawodowa dotyczy znikomego, elitarnego grona pracowników. Dlatego argument, że są ludzie, którzy chcą pracować do późnej starości, należy odrzucić na wstępie, jako w żaden sposób nieodnoszący się do rzeczywistych warunków pracy najemnej. Sposobem na wydłużenie aktywności zawodowej wszystkich pracowników może być jedynie poprawa warunków pracy, skracanie krótkookresowego czasu pracy (dziennego, tygodniowego, rocznego) i stwarzanie możliwości samorealizacji zawodowej. Zmuszanie ludzi do pracy jak najdłużej nie działa. Kończy się skrajnym wyczerpaniem i utratą zdrowia. Emerytury stażowe są konieczne jako zabezpieczenie na wypadek utraty sił i zdrowia. Absolutnie nie załatwiają tego renty. Dotyczą one bowiem konkretnych chorób i niepełnosprawności, wypadków losowych, są orzekane arbitralnie. Chodzi o to, że, mówiąc potocznie, pracownik wprawdzie ma obie ręce i nogi, ale nie ma siły nimi władać na tyle, by nie wyniszczać kompletnie organizmu. Najwyraźniej widać to na przykładach prac zaliczanych do kategorii stanowisk robotniczych, czyli w dawnym nazewnictwie pracy fizycznej. Nie każdy sześćdziesięcioletni budowlaniec będzie zdolny do tej ciężkiej pracy, do dźwigania, wspinania się po rusztowaniach, pracy w pozycji wymuszonej. Wielu to robi, bo musi, koszty zdrowotne są więc ogromne, bo ludzie ci pracują resztkami sił. Kpiną jest wymagać od górnika, żeby po 60. roku życia zjeżdżał na dół. Wyjątki, owszem, są, ale na podstawie wyjątków nie tworzy się norm, choć czasami można odnieść wrażenie, że argumentacja zwolenników podnoszenia wieku emerytalnego opiera się wyłącznie na wyjątkach i wybranych grupach zawodowych". Całość w linku:

The new text on our website Jarosław Niemiec claims for internship pensions, i.e. the right to retirement for anyone who worked 40 years, regardless of his age: ′′ Professional self-realization concerns a small, elite group of employees. Therefore, the argument that there are people who want to work late age should be rejected at the beginning as in no way related to actual working conditions. The way to prolong the professional activity of all employees can only be to improve working conditions, shorten short-term working time (daily, weekly, yearly) and create opportunities for professional self-realization. Forcing people to work as long as possible doesn't work. It ends in extreme exhaustion and loss of health. Internship pensions are necessary as collateral in the event of loss of strength and health. Absolutely not doing this pension. They concern specific diseases and disability, random accidents, arbitrarily ruled. It's just that, commonly speaking, the employee has both arms and legs, but he doesn't have the strength to rule them enough not to completely destroy the body. Apparently, this is shown on examples of works included in the category of worker s' positions, i.e. in the former name of physical work. Not every sixty-year-old builder will be capable of this hard work, lifting, climbing scaffolding, working in a forced position. Many do it because they have to, health costs are therefore huge because these people work with leftovers of strength. It's a mockery to demand from a miner to go down after 60. years of age. Exceptions, yes, are, but on the basis of exceptions, standards are not created, although sometimes you can get the impression that the argument of supporters of retirement age is based exclusively on exceptions and selected professional groups ". The whole thing in the link:

Translated

Dajcie nam odpocząć! | „Nowy Obywatel” – pismo na rzecz sprawiedliwości społecznej

Zmuszanie ludzi do pracy jak najdłużej nie działa.

Źródło
Opublikowano: 2020-09-30 21:07:17

Naukowcy nie mają złudzeń. Nowe dane dotyczące polskich lasów

Obywatel:

Złe wieści i przy okazji obnażenie propagandowych opowieści leśników o tym, że "lesistość kraju wzrosła". Tymczasem: "Słyszymy, że w Polsce przybywa zasobów leśnych. To jednak nie znaczy, że dotyczy to lasów starych, naturalnych. W statystykach terenem leśnym jest też teren, gdzie drzewa już wycięto lub dopiero zasadzono. A Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o wyrąb lasu – zwracają uwagę naukowcy. – Może i przybywa nam terenów zadrzewionych, ale coraz większą mamy powierzchnię plantacji. A tego, co jest lasem naturalnym – ubywa – mówi prof. Tomasz Wesołowski, kierownik Pracowni Biologii Lasu Uniwersytetu Wrocławskiego. I żartuje, że procent „lasu w lesie” zmniejsza się. Jego zdaniem jeśli chodzi o zachowanie różnorodności oraz zdolność lasu do pochłaniania i magazynowania dwutlenku węgla – sytuacja nie poprawia się, a wręcz pogarsza". Całość w linku:

Bad news and also exposing propaganda stories of foresters about the fact that ′′ forestry of the country has increased ". Meanwhile: ′′ We hear that forest resources arrive in Poland. However, this does not mean that this applies to old, natural forests. In statistics, there is also a forest area where trees have already been cut out or planted. And Poland is at the European top when it comes to the forest logging – scientists are paying attention. – We may have tree land arriving, but we have an increasing surface of plantations. And what is a natural forest – goes away – says Prof. Tomasz Wesołowski, head of the Forest Biology Studio of the University of Wrocław. And I joke that the percentage of ′′ forest in the forest ′′ is decreasing. In his opinion, when it comes to maintaining diversity and the ability of the forest to absorb and store carbon dioxide – the situation does not improve, but even worse ". The whole thing in the link:

Translated

Naukowcy nie mają złudzeń. Nowe dane dotyczące polskich lasów

Słyszymy, że w Polsce przybywa zasobów leśnych. To jednak nie znaczy, że dotyczy to lasów starych, naturalnych. W statystykach terenem leśnym jest też teren, gdzie drzewa już wycięto lub dopiero zasadzono. A Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o wyrąb lasu – zwracają u…

Źródło
Opublikowano: 2020-09-30 12:59:25

Poczta będzie zwalniać | „Nowy Obywatel” – pismo na rzecz sprawiedliwości społecznej

Obywatel:

Publiczne przedsiębiorstwo powinno zawyżać, a nie zaniżać standardy pracownicze: "Poczta Polska zapowiada falę zwolnień, które nazywa programem „dobrowolnych odejść”. Proponowane odprawy są żenująco niskie – wynoszą maksymalnie tyle, ile pracownik zarabiał w trzy miesiące, a często to nawet pensja jednomiesięczna". Więcej informacji w linku:

A public company should overstate, not undercut employee standards: ′′ The Polish Post promises a wave of dismissal, which calls the ′′ voluntary departures ′′ program. The proposed clearance is embarrassingly low – they are maximum as much as the employee earned in three months, and often it's even a one-month salary ". More information in the link:

Translated

Poczta będzie zwalniać | „Nowy Obywatel” – pismo na rzecz sprawiedliwości społecznej

Poczta Polska zapowiada falę zwolnień, które nazywa programem „dobrowolnych odejść”. Proponowane odprawy są żenująco niskie – wynoszą maksymalnie tyle, ile pracownik zarabiał w trzy miesiące, a często to nawet pensja jednomiesięczna.

Źródło
Opublikowano: 2020-09-30 10:00:50

Mówi Polska B – Remigiusz Okraska | Nowy Napis

Obywatel:

Nasz redaktor naczelny na występach gościnnych omawia znakomity album "Portret prowincji": "Napiszę coś, co zapewne wielu oburzy, ale ta myśl prześladuje mnie od pierwszego zetknięcia się z inicjatywą częstochowskiego małżeństwa. Polska inteligencja uwielbia opowiadać o swoim etosie. O społecznikostwie, posłannictwie, poświęceniu, zasadach i tak dalej. Tam, gdzie się o tym mówi najwięcej, tam zwykle jest tego niewiele. Są za to dobre posady, dobre pieniądze, dobre znajomości, dobre kariery i dobre życie za zasłoną wielkich słów. „Etos inteligencji” odnalazłem natomiast w inicjatywie Katarzyny i Jacentego Dędków, którzy bez autoreklamy, zaplecza instytucjonalnego i wielkich słów, kosztem własnych pieniędzy, czasu i wysiłków dokumentowali losy osób i miejsc, jakimi nikt się nie interesował. Następnie, żeby móc wydać album, po odbiciu się od wielu drzwi potencjalnych sponsorów i od braku zainteresowania wielkich mediów, przeprowadzili zbiórkę publiczną i dzięki datkom zwykłych ludzi mogli sfinalizować to przedsięwzięcie. Jeśli gdzieś odnalazł się duch Żeromskiego, to na częstochowskim Stradomiu, gdzie koniec z końcem próbują związać Dędkowie – nie w salonowych frazesowych pogawędkach". Całość w linku:

Our editor-in-chief at guest performances discusses the excellent album ′′ Portrait of the province ": ′′ I will write something that will probably outrage many, but this thought has been haunting me since the first time I met the initiative of Częstochowa marriage. Polish intelligence loves to talk about its ethos. About socialism, messenger, dedication, principles and so on. Where the most talk about it, there's usually not much of it. There are good jobs, good money, good acquaintances, good careers and good life behind the curtain of big words. On the other hand, I found ′′ Etos of intelligence ′′ in the initiative of Katarzyna and Jacente Dędków, who without autoadvertising, institutional facilities and big words, at the expense of their own money, time and efforts documented the fate of people and places that no one was interested in. Then, in order to release an album, after reflecting off many doors of potential sponsors and the lack of interest in big media, they held a public fundraiser and thanks to the donations of ordinary people they could complete this venture. If the spirit of Żeromskiego is found somewhere, it's in Częstochowa Stradom, where Dędków tries to tie up the end – not in the salon phrase chat ". The whole thing in the link:

Translated

Mówi Polska B – Remigiusz Okraska | Nowy Napis

Niełatwo o tej publikacji i towarzyszących jej wysiłkach pisać w manierze pozbawionej czołobitności. Żyjemy w czasach nadprodukcji wielkich słów. Co druga inicjatywa artystyczna jest ponoć odkrywcza.

Źródło
Opublikowano: 2020-09-29 13:28:47

Thomas Paine: Sprawiedliwość agrarna (1797) | „Nowy Obywatel” – pismo na rzecz sprawiedliwości społecznej

Obywatel:

Dzisiaj mamy prawdziwy rarytas: pierwsze polskie tłumaczenie całości jednego z pierwszych tekstów o powszechnym dochodzie gwarantowanym, czyli o pieniądzach dla wszystkich za nic. Myślicie, że to nowa idea? Jej wersję, co prawda dość skromną, ale jednak, propagował np. Thomas Paine ponad 200 lat temu: "Istnieje pośród nas praktyka, niesłusznie nazywana „cywilizacją” (choć nie zasługuje ona nawet na imię miłosierdzia czy polityki), by nędzy zaradzać dopiero wtedy, gdy się ona pojawi. Tymczasem, czy nie lepiej byłoby, nawet z czysto ekonomicznego punktu widzenia, zapobiegać popadaniu w nędzę zanim ludzie w nią popadną? Najpewniejszym zaś środkiem dokonania tego jest wyposażyć każdego człowieka, który osiągnie dwadzieścia jeden lat, w konkretne środki, dzięki którym będzie mógł zacząć samodzielnie żyć. Zniszczone oblicze naszego społeczeństwa, przeorane skrajnościami bogactwa i ubóstwa, pokazuje nam jasno, że ktoś dopuścił się na jego ciele kiedyś strasznych czynów, i sama sprawiedliwość woła o poważną zmianę. Domagam się tutaj nie miłosierdzia, a poszanowania praw – nie łaski, a sprawiedliwości. Obecny stan cywilizacji jest obrzydliwy i niegodny". Całość w linku:

Today we have a real treat: the first Polish translation of the whole of one of the first texts about common guaranteed income, i.e. money for everyone for nothing. Do you think this is a new idea? Its version, quite modest, but still, promoted e.g. Thomas Paine over 200 years ago: ′′ There is a practice among us, unjustly called ′′ civilization ′′ (although it does not even deserve the name of mercy or politics) to deal with misery only when it comes up. Meanwhile, wouldn't it be better, even from a purely economic point of view, to prevent misery before people fall into it? The most confident means of doing this is to equip every human being who reaches twenty-one years, with specific measures that will allow him to start living on his own. The destroyed face of our society, plowed with extreme wealth and poverty, shows us clearly that someone has committed horrific actions on his body, and justice itself calls for a serious change. I demand here not mercy, but respect for rights – not mercy, but justice. The current state of civilization is disgusting and unworthy ". All in the link:

Translated

Thomas Paine: Sprawiedliwość agrarna (1797) | „Nowy Obywatel” – pismo na rzecz sprawiedliwości społecznej

Domagam się tutaj nie miłosierdzia, a poszanowania praw – nie łaski, a sprawiedliwości.

Źródło
Opublikowano: 2020-09-23 20:15:55

Ręce precz od prywatności pracowników | „Nowy Obywatel” – pismo na rzecz sprawiedliwości społecznej

Obywatel:

Wolny kraj, dla biznesu: "Dwóch senatorów Partii Demokratycznej w USA zażądało, aby Amazon przestał szpiegować pracowników za pośrednictwem ich profili w mediach społecznościowych. To efekt informacji o tym, że firma monitorowała wielu swoich pracowników w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii". Więcej informacji w linku:

Free country, for business: ′′ Two senators of the Democratic Party in the USA demanded Amazon stop spying on employees via their social media profiles. This is the result of the information that the company monitored many of its employees in the United States, the UK and Spain ". For more information please visit the link:

Translated

Ręce precz od prywatności pracowników | „Nowy Obywatel” – pismo na rzecz sprawiedliwości społecznej

Dwóch senatorów Partii Demokratycznej w USA zażądało, aby Amazon przestał szpiegować pracowników za pośrednictwem ich profili w mediach społecznościowych. To efekt informacji o tym, że firma monitorowała wielu swoich pracowników w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

Źródło
Opublikowano: 2020-09-23 17:07:32

Drukujemy nowy numer, ale wciąż w sprzedaży "Nowy Obywatel" nr 83! Dos

Obywatel:

Drukujemy nowy numer, ale wciąż w sprzedaży "Nowy Obywatel" nr 83! Dostępny już tylko u nas. Jednym z materiałów w numerze jest wywiad z dr. hab. Rafałem Chwedorukiem o tym, że wiele podziałów politycznych i ideowych znaczy w realu coś zupełnie innego niż w deklaracjach. Numer do kupienia w wersjach papierowej lub elektronicznej – 150 stron lektury za jedyne 17 zł w wersji papierowej prosto do twojej skrzynki pocztowej lub zaledwie 8 zł za wersję elektroniczną do skrzynki e-mailowej. A jeszcze taniej wychodzi w prenumeracie którejś z tych wersji, a do prenumeraty zachęcamy szczególnie, bo niedługo nowy numer, a właśnie trwa akcja, w ramach której do każdej nowej prenumeraty dodajemy prezenty. Zapraszamy do lektury i na zakupy: https://nowyobywatel.pl/sklep/

Printing new number but still on sale ′′ New Citizen ′′ No. 83! Available only at our store. One of the materials in the number is an interview with dr. hab. Rafał Chwedoruk about the fact that many political and ideological divisions mean something completely different in reality than in the declarations. You can buy a number in paper or electronic versions-150 pages of reading for only 17 PLN in paper version straight to your inbox or just 8 PLN for an electronic version to the e-mailbox. And it's even cheaper in a subscription to one of these versions, and we encourage you to subscribe especially, because soon a new number, and there is an action, as part of which we add gifts to each new subscription. We invite you to read and shop: https://nowyobywatel.pl/sklep/

Translated


Źródło
Opublikowano: 2020-09-23 11:00:01

To bogaci niszczą planetę | „Nowy Obywatel” – pismo na rzecz sprawiedliwości społecznej

Obywatel:

A co tam u późno nawróconych na ekologię moralizatorów z wyższej klasy średniej? Pomstowanie na "ciemniaków" palących węglem (bo na nic innego ich nie stać), jeżdżących do pracy dieslem (bo autobusy i pociągi zlikwidowane) czy nie nadążających za weganizmem? "Według danych Oxfam 1% najbogatszych ludzi na świecie emituje dwa razy więcej dwutlenku węgla niż 50% najbiedniejszych". Więcej informacji w linku:

What's up with the late-converted high-class moralizers to ecology? Avenging on ′′ rednecks ′′ burning coal (because they can't afford anything else), driving to work with diesel (because buses and trains are eliminated) or not keeping up with veganism? ′′ According to Oxfam data, 1 % of the richest people in the world emit twice as much carbon dioxide as 50 % of the poorest ". More information in the link:

Translated

To bogaci niszczą planetę | „Nowy Obywatel” – pismo na rzecz sprawiedliwości społecznej

Według danych Oxfam 1% najbogatszych ludzi na świecie emituje dwa razy więcej dwutlenku węgla niż 50% najbiedniejszych.

Źródło
Opublikowano: 2020-09-22 20:54:25

Dwie trzecie mieszkańców wsi bez dostępu do transportu | „Nowy Obywatel” – pismo na rzecz sprawiedliwości społecznej

Obywatel:

„W województwie podkarpackim problem wykluczenia komunikacyjnego jest powszechny. Dwóch na trzech mieszkańców wsi w tym regionie nie ma dostępu do transportu publicznego, a połowa mieszkańców terenów podmiejskich także nie ma czym jeździć”. Więcej informacji w linku:

Dwie trzecie mieszkańców wsi bez dostępu do transportu | „Nowy Obywatel” – pismo na rzecz sprawiedliwości społecznej

W województwie podkarpackim problem wykluczenia komunikacyjnego jest powszechny. Dwóch na trzech mieszkańców wsi w tym regionie nie ma dostępu do transportu publicznego, a połowa mieszkańców terenów podmiejskich także nie ma czym jeździć.

Źródło
Opublikowano: 2020-09-22 10:05:27

Protestują pod ziemią | „Nowy Obywatel” – pismo na rzecz sprawiedliwości społecznej

Obywatel:

Całym sercem po stronie górników: „Rozpoczęty 21 września po porannej zmianie podziemny protest prowadzi obecnie łącznie 65 górników w kopalniach Ruda i Wujek. Kopalnie miały być likwidowane jeszcze w tym roku”. Więcej informacji w linku:

Protestują pod ziemią | „Nowy Obywatel” – pismo na rzecz sprawiedliwości społecznej

Rozpoczęty 21 września po porannej zmianie podziemny protest prowadzi obecnie łącznie 65 górników w kopalniach Ruda i Wujek. Kopalnie miały być likwidowane jeszcze w tym roku.

Źródło
Opublikowano: 2020-09-21 19:58:20

Wśród klasośrednich moralistów późno nawróconych na ekologię pojawia się co jaki

Obywatel:

Wśród klasośrednich moralistów późno nawróconych na ekologię pojawia się co jakiś czas motyw "przeludnienia", "nadmiernego mnożenia się" ludzi, wezwań do "ekologicznego" antynatalizmu itd. Czy ludzi faktycznie jest za dużo? To zależy których, bogatych tak:

"World's richest 1% cause double CO2 emissions of poorest 50%, says Oxfam".

Więc tak, owszem, ta planeta ma swoje fizyczne granice, nie jest z gumy, wiara w technologiczne perpetuum mobile jest dziecinna. Ale to nie przeludnienie jest problemem.

Chcesz ocalić tę planetę dla wszystkich, nie dla garstki bogaczy w luksusowych bunkrach i nie dla Elona Muska zwiewającego na inne planety? Świetnie, to proste, postuluj 90-procentowy podatek dochodowy i 90-procentowy podatek majątkowy dla bogaczy. W tym momencie nie ma nic bardziej ekologicznego.

Źródło
Opublikowano: 2020-09-21 15:11:37

Kobiety nadal zarabiają mniej | „Nowy Obywatel” – pismo na rzecz sprawiedliwości społecznej

Obywatel:

"Według danych GUS, przeciętne wynagrodzenie mężczyzn jest o 19,9 proc. (903,88 zł) wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet. Z czego bierze się luka płacowa? Z obserwacji ekspertów rynku pracy wynika, że głównym powodem jest dysproporcja kobiet i mężczyzn w najlepiej opłacanych zawodach oraz praca kobiet na niepełny etat w związku z tradycyjnym modelem rodziny. Innym powodem jest szklany sufit – kobiety nadal stanowią mniej niż 10 proc. dyrektorów generalnych w największych firmach". Całość w linku:

′′ According to GUS data, men's average salary is 19,9 % (PLN 903,88) higher than the average salary of women. What does a wage gap come from? The observation of labour market experts shows that the main reason is the disparity of men and women in the best paid competitions and part-time women's work in connection with the traditional family model. Another reason is the glass ceiling – women are still less than 10 % CEOs in the largest companies ". The whole thing in the link:

Translated

Kobiety nadal zarabiają mniej | „Nowy Obywatel” – pismo na rzecz sprawiedliwości społecznej

Według danych GUS, przeciętne wynagrodzenie mężczyzn jest o 19,9 proc. (903,88 zł) wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet.

Źródło
Opublikowano: 2020-09-21 10:00:03

Płaca minimalna – godziwa jedynie w teorii | „Nowy Obywatel” – pismo na rzecz sprawiedliwości społecznej

Obywatel:

W nowym tekście na naszej stronie Marcin Rezik przygląda się płacy minimalnej: "W ostatnich latach dynamika wzrostu płacy minimalnej uległa radykalnemu przyspieszeniu. Porównując dwie pięciolatki ostatniej dekady, w latach 2015-2020 zwiększyła się ona o 850 złotych w porównaniu ze wzrostem o 433 zł w latach 2010-2015. Czy jednak kwota 2800 złotych, przy obowiązujących w przyszłym roku cenach, wystarczy polskiemu pracownikowi na zapewnienie godziwego bytu sobie i rodzinie? Gdyby europejska płaca minimalna została wprowadzona w wysokości, o której pisali hiszpańscy dziennikarze, oznaczałoby to wzrost minimalnego wynagrodzenia w Polsce do 3138 złotych. A jak wysokość płacy minimalnej w Polsce wygląda na tle innych państw Unii Europejskiej? Plasujemy się obecnie w połowie stawki". Całość w linku:

In the new text on our website Marcin Rezik looks at the minimum wage: ′′ In recent years, the growth of minimum wage has been radically accelerated. Comparing two five-year-olds of the last decade, between 2015-2020 and 2015-2020 it increased by 850 PLN compared to an increase of PLN 433 between 2010-2015. and 2010-2015. Is the amount of PLN 2800, with prices in force next year, enough for Polish an employee to ensure a decent being for himself and the family? If the European minimum wage was introduced in the amount written by Spanish journalists, this would mean an increase in minimum salary in Poland to 3138 PLN. And how does the minimum wage in Poland look against other countries of the European Union? We are currently at the mid-rate ". The whole thing in the link:

Translated

Płaca minimalna – godziwa jedynie w teorii | „Nowy Obywatel” – pismo na rzecz sprawiedliwości społecznej

Jeżeli minimalne wynagrodzenie nie odpowiada nawet połowie średnich zarobków w danym państwie, można mieć wątpliwości, czy rzeczywiście ma ono charakter godziwy.

Źródło
Opublikowano: 2020-09-20 21:00:36

Wciąż w sprzedaży "Nowy Obywatel" nr 83! Dostępny już tylko u nas. Jed

Obywatel:

Wciąż w sprzedaży "Nowy Obywatel" nr 83! Dostępny już tylko u nas. Jednym z materiałów w numerze jest wywiad z dr. Michałem Rydlewskim o ciemnych stronach programów typu "talent show", czyli na temat niezwykle rzadko obecny w mediach i debacie. Numer do kupienia w wersjach papierowej lub elektronicznej – 150 stron lektury za jedyne 17 zł w wersji papierowej prosto do twojej skrzynki pocztowej lub zaledwie 8 zł za wersję elektroniczną do skrzynki e-mailowej. A jeszcze taniej wychodzi w prenumeracie którejś z tych wersji, a do prenumeraty zachęcamy szczególnie, bo niedługo nowy numer, a właśnie trwa akcja, w ramach której do każdej nowej prenumeraty dodajemy prezenty. Zapraszamy do lektury i na zakupy: https://nowyobywatel.pl/sklep/

Still on sale ′′ New Citizen ′′ No. 83! Available only at our store. One of the materials in the number is an interview with dr. Michał Rydlewski about the dark side of ′′ talent show ′′ programs, i.e. extremely rarely present in the media and debate. You can buy a number in paper or electronic versions-150 pages of reading for only 17 PLN in paper version straight to your inbox or just 8 PLN for an electronic version to the e-mailbox. And it's even cheaper in a subscription to one of these versions, and we encourage you to subscribe especially, because soon a new number, and there is an action, as part of which we add gifts to each new subscription. We invite you to read and shop: https://nowyobywatel.pl/sklep/

Translated


Źródło
Opublikowano: 2020-09-20 12:00:01

Przypominamy o naszej akcji "Prezent za prenumeratę" – każda papierowa

Obywatel:

Przypominamy o naszej akcji "Prezent za prenumeratę" – każda papierowa i cyfrowa prenumerata "Nowego Obywatela" jest premiowana wybranym prezentem spośród licznych atrakcji. A w dodatku w drukarni jest już nowy numer, do którego zostanie dołączona ciekawa publikacja, dostępna w wersji papierowej tylko dla prenumeratorów wersji papierowej pisma i niedostępna nigdzie indziej. Zatem warto, szczegóły tutaj: https://nowyobywatel.pl/2020/09/15/prezent-za-prenumerate-2/

We would like to remind you about our ′′ Gift for subscription ′′ action – every paper and digital subscription to ′′ New Citizen ′′ is premiumed with a chosen gift from among many attractions. And in addition, there is already a new number in the printing house, to which an interesting publication will be attached, available in paper version only for subscribers of the paper version and unavailable anywhere else. So it's worth it, details here: https://nowyobywatel.pl/2020/09/15/prezent-za-prenumerate-2/

Translated


Źródło
Opublikowano: 2020-09-19 21:52:20

Psychiatria dziecięca leży | „Nowy Obywatel” – pismo na rzecz sprawiedliwości społecznej

Obywatel:

„Najwyższa Izba Kontroli ujawnia raport na temat dostępności leczenia psychiatrycznego dzieci i młodzieży. Wnioski nie są optymistyczne”. Więcej informacji w linku:

Psychiatria dziecięca leży | „Nowy Obywatel” – pismo na rzecz sprawiedliwości społecznej

Najwyższa Izba Kontroli ujawnia raport na temat dostępności leczenia psychiatrycznego dzieci i młodzieży. Wnioski nie są optymistyczne.

Źródło
Opublikowano: 2020-09-19 12:00:54

Zgoda kobiety jest tak nisko ceniona, że sąd zwyczajnie jej nie widzi. Musi zobaczyć pobicie albo groźbę, żeby rozpoznać

Maja Staśko:

Zgoda kobiety jest tak nisko ceniona, że sąd zwyczajnie jej nie widzi. Musi zobaczyć pobicie albo groźbę, żeby rozpoznać gwałt. Tyle że i pobicie, i przemoc to inne przestępstwa. Gwałt sam w sobie nie wystarczy. Jakby zgwałcenie kogoś było tak normalne i zwykłe, że potrzeba innego przestępstwa, żeby ewentualnie dac mu wiare.

Ani absurdalny wyrok w kwestii 14-latki, ani ten w kwestii skatowanej kobiety nie mogłyby mieć miejsca, gdyby polski kodeks karny uwzględnił wreszcie, że gwałt to każde obcowanie BEZ ZGODY. Nie z użyciem przemocy (to gwałt ze szczególnym okrucienstwem), nie z oporem ofiary (to by wykluczało osoby nieświadome, śpiące czy pijane), ale BEZ ZGODY. Taki zapis znajduje się w konwencji stambulskiej – ale polscy sędziowie są bardzo oporni w stosowaniu jej w życiu (choć są tu wyjątki).

W 2018 r. Szwecja zmieniła prawną definicję gwałtu na seks bez zgody. Prokuratorzy nie musieli już udowadniać użycia lub groźby użycia przemocy albo przymusu.
Krajowa Rada ds. Zapobiegania Przestępczości (Bra) ogłosiła wzrost liczby wyroków skazujących – ze 190 w 2017 r. do 333 w 2019 r. – czyli o 75%.

Wielka Brytania, Belgia, Kanada, Cypr, Niemcy, Grecja, Islandia, Irlandia, Luksemburg i Hiszpania też definiują gwałt jako seks bez zgody, a Dania, Finlandia i Portugalia czekają na przeprowadzenie podobnej reformy.

Anglia i Walia wprowadziła to ustawą z 2003 r. Ustawa o napaściach seksualnych (Sexual Offences Act) z 2003 r. wymaga od prokuratorów, by prosili oskarżonych o wyjaśnienie, w jaki sposób uzyskali zgodę na seks.

Dlatego musimy to zmienić. Amnesty International stworzyło petycję w sprawie zmiany definicji gwałtu. Ale to nie wystarczy. Zróbmy może jakąś inicjatywę ustawodawczą, bo zaraz tu wszyscy w tej Polsce zginiemy, serio.

(Pierwsza część tego wpisu w poprzednim poście)


Źródło
Opublikowano: 2020-09-18 22:56:19

Kilka dni temu do mediów wypłynęła sprawa gwałtu na 14-latce, który dla sądu nie był gwałtem, bo nie krzyczała. Dziś kol

Maja Staśko:

Kilka dni temu do mediów wypłynęła sprawa gwałtu na 14-latce, który dla sądu nie był gwałtem, bo nie krzyczała. Dziś kolejna sprawa: mężczyźni, którzy skatowali i zgwałcili kobietę, odpowiedzą za wszystko – brutalne pobicie, nieudzielenie pomocy, poważne uszkodzenie ciała, narażenie na…

WięcejŹródło
Opublikowano: 2020-09-18 22:55:50

Challenger: The Final Flight | Official Trailer | Netflix

Łukasz Najder:


„Kosmiczny pogrzeb. Pomyślał o smugach kondensacyjnych nad oceanem, w tamten błękitny dzień – przed dwoma laty, jeśli go pamięć nie myli: o tym, jak silniki pomocnicze rozdzieliły się, zawieszając w nieruchomym powietrzu straszliwe <V> z pary odlotowej. Przez pewien czas litera trwała nienaruszona, a astronauci spadli co prawda do morza, lecz zarazem wisieli na niebie, pogrzebani w stężałym dymie, on zaś leżał w bezsenną noc, widział to głębokie, atlantyckie niebo i myślał sobie, że ich śmierć była lotna i czysta, taka wzniosła: przemiana udręczonego ciała w opar i ogień, którą wysoko ponad światem obwieścił monogram <V>, znak zwycięstwa.

Nie był pewien, czy ludzie chcą to widzieć. Czy chcą widzieć zawodność urządzeń i ludzkie cierpienie. Ale piękno, podniosła wiara zawarta w przestrzeni – jakże takie cnoty mogły się łączyć ze śmiercią. Siedem osób, mężczyźni i kobiety. Ich piękno i nasze, objawione w nieudanej misji z wyrazistością, z jaką nie widzieliśmy go w setkach triumfów. Apoteoza. Tak, zyskali rangę boską, w tych łabędzich pasmach przemienieni w jedyny rodzaj bogów, przed jakimi gotów był się skłonić, poetycznych i ulotnych. Przeżył to głębiej niż pierwszy spacer po Księżycu. Owszem, wtedy też był poruszony, ale tamta przygoda miała w sobie coś z walkie-talkie, wszystko odrealnione, ruchy jakby skomputeryzowane, więc nigdy nie zdołał uznać za kompletną bzdurę podejrzeń starej, sparanoizowanej elity – posiwiałych Gurkhów z korpusu, którzy twierdzili, że całą imprezę zainscenizowano na jakimś ranczo w Las Vegas”.

Don DeLillo „Podziemia” (przeł. M. Kłobukowski)

zalecam:


Źródło
Opublikowano: 2020-09-18 20:02:46

Popuśćmy tylko lekko wodze fantazji i wyobraźmy sobie przedterminowe wybory:

Remigiusz Okraska:

Popuśćmy tylko lekko wodze fantazji i wyobraźmy sobie przedterminowe wybory:

1. PiS znów z samodzielną większością, ale bez ziobrystów i gowinowców, szkodliwych na wielu poziomach. Mniej wikłania się w wojny kulturowe i szajby tożsamościowe, a więcej odtwarzania w tym kraju cywilizacji.

2. W sejmie ugrupowanie Hołowni, czyli liberalizm mniej łajdacko-wyzyskowy, bardziej cywilizowany, bardziej refleksyjny i ekologiczny.

3. PO mocno osłabione, liberalna mafia w odwrocie. "Choć stare łotry, nocy dzieci, nawiązać chcą starganą nić, co złe, to w gruzy się rozleci, co dobre – wiecznie będzie żyć", jak głosiła nasza stara pieśń.

4. PSL-Kukiz osłabione, bez znaczenia, lub poza parlamentem.

5. Konfederacja grillowana przez media publiczne na wszelkie możliwe sposoby i brutalnie, codziennie w porze dobrej oglądalności wywlekanie jej brudów, oby osłabiona lub poza parlamentem.

6. Lewica poza sejmem, większość elektoratu ucieka do Hołowni, nauczka za kunktatorstwo, mizerność w kwestiach socjalnych i stawianie na elektorat wielkomiejsko-klasośredni.

Źródło
Opublikowano: 2020-09-18 19:50:10

a ty co zrobiłeś dla Polski i planety, utracjuszu? oto doktor Magdalena Ogórek, sumienie świata, praktyczka minimalizmu:

Łukasz Najder:

a ty co zrobiłeś dla Polski i planety, utracjuszu? oto doktor Magdalena Ogórek, sumienie świata, praktyczka minimalizmu:

„To ostatni moment na zahamowanie konsumpcjonizmu. Sama noszę ubrania po kilka razy, miałam tę samą sukienkę na ramówce TVP i na Balu Dziennikarzy”.

w pakiecie antyfutrzarskie nawrócenie, bo Prezes uniesiony prozwierzątkowym szałem może pogonić z TVP: „Uświadomiłam sobie, że za tym stoi krzywda zwierząt”. kurna, myślała dotąd, że norki i lisy po prostu linieją?

Źródło
Opublikowano: 2020-09-18 14:38:53