Dzięki wspólnej interwencji z posłem Maciej Gdula, a także mobilizacji społeczni

Daria Gosek-Popiołek:


Dzięki wspólnej interwencji z posłem Maciej Gdula, a także mobilizacji społeczników i Rady Dzielnicy Podgórze Prezydent Jacek Majchrowski postanowił zaniechać planów oddania zabytku w prywatne ręce.
Ta decyzja bardzo cieszy, ale oczywiście nie rozwiązuje wszystkich problemów. Aby przywrócić perle Podgórza należny jej blask potrzeba woli dalszej współpracy urzędu z zaangażowanymi mieszkańcami, wypracowania akceptowalnej społecznie koncepcji zagospodarowania, a następnie jej konsekwentnej realizacji. Przed nami jeszcze długa droga. Polecam Wam śledzić profil Nowe życie Fortu św. Benedykt – inicjatywa mieszkańców, gdzie znajdziecie bieżące informacje o działaniach społeczników w sprawie Fortu!Źródło
Opublikowano: 2021-05-24 16:00:09

W Europejski Dzień Parków Narodowych obchodzony w rocznicę utworzenia Parku Na

Daria Gosek-Popiołek:

W Europejski Dzień Parków Narodowych obchodzony w rocznicę utworzenia Parku Narodowego Sarek – pierwszego parku narodowego w Europie życzę nam wszystkim utworzenia nowych parków, poszerzenia istniejących i mądrej polityki klimatycznej. A pracownikom parków narodowych życzę dobrych warunków pracy!

Oto mapa parków narodowych, które powinny powstać w Polsce. Jest to robocza koncepcja opracowana przez przyrodników z Fundacji „Dziedzictwo Przyrodnicze”.
W związku z ogłoszeniem przez rząd RP (w tzw „Nowym Ładzie”) zamiaru tworzenia nowych parków narodowych, przyrodnicy zaproponowali utworzenie następujących: Turnicki, Szczeciński, Puszczy Boreckiej, Mazurski, Borów Dolnośląskich, Puszczy Śląskiej, Janowski, Jurajski, Knyszyński, Sobiborski, Chełmski, Orawski, Puszczy Pilickiej, Puszczy Romnickiej, Wiślański, Kaszubski, Stawy Milickie, Jaworski, Kopalnia Soli w Wieliczce, Bydgoski. Szczegóły i oznaczenia lokalizacji w artykule: https://wyborcza.pl/7,177851,27117350,morawiecki-obiecal-poszerzyc-parki-narodowe-i-otworzyc-nowe.htmlŹródło
Opublikowano: 2021-05-24 09:31:15

Kiedy PiS mówi, że chce wspierać rozwój i ułatwiać inwestycje – nie wierzcie w

Daria Gosek-Popiołek:


Kiedy PiS mówi, że chce wspierać rozwój i ułatwiać inwestycje – nie wierzcie w ani jedno słowo! Ustawa, którą procedowaliśmy wczoraj na komisji to zamach na polskie lasy. Dlaczego? Obejrzyjcie film z mojego wystąpienia!


Źródło
Opublikowano: 2021-05-21 16:36:00

Dziś Adam Bodnar po raz ostatni przemawiał w sejmie. Przedstawił informację o sw

Daria Gosek-Popiołek:


Dziś Adam Bodnar po raz ostatni przemawiał w sejmie. Przedstawił informację o swoich działaniach – to jest jego ustawowy obowiązek. 600 stronnicowy dokument, w którym prof. Bodnar opisał nie tylko interwencje swojego biura, ale wskazał obszary, w których prawa obywatelskie są systemowo łamane, wskazał słabości instytucji państwa i te momenty, gdy aparat państwa występuje przeciw obywatelom.

Nigdy nie limitowano czasu wystąpienia RPO. Dziś po 5 minutach marszałek Gosiewska „łaskawie” pozwoliła przedłużyć czas wystąpienia, jednocześnie recenzując jego wypowiedź twierdząc, że zajmował się on w wypowiedzi samym sobą i ocenianiem rządów. Równie skandaliczna była sugestia posła Krzysztofa Lipca, że prof. Bodnar „narażał” ludzi wyprowadzając ich na ulice.

Posłowie opozycji pytali Rzecznika o bardzo konkretne sprawy i działania, które, jego zdaniem, powinny być podejmowane w reakcji na zgłaszane do jego biura problemy. Pytaliśmy o osoby w kryzysie bezdomności, o osoby, którym nie wypłaca się pensji, o tęczowe rodziny.

Ja zapytałam o sprawę bardzo dla mnie ważną: o przemoc, mobbing i molestowanie w szkołach artystycznych i teatrach. Bo w wielu tych sprawach działał rzecznik praw obywatelskich – choćby w sprawie molestowanych i mobbingowanych pracownic krakowskiego teatru Bagatela, w tym roku interweniował w przypadku przemocy względem studentek i studentów łódzkiej filmówki.
Pytałam o to, jakie systemowe działania powinniśmy podejmować, by zapewnić bezpieczeństwo i rozwój w szkołach artystycznych i w środowisku teatralnymŹródło
Opublikowano: 2021-05-21 11:41:01

Dziś Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa negatywnie ocen

Daria Gosek-Popiołek:


Dziś Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa negatywnie oceniła przedstawiony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy o lasach.
Krytycznie o nowelizacji artykułu 38e wypowiedziała się strona społeczna -organizacje pozarządowe, ale przede wszystkim Wy. Otrzymałam od was wiele maili i telefonów w tej sprawie.

Ale negatywnie o projekcie mówili też leśnicy – zarówno przedstawiciele związków zawodowych jak i Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych.

Ale negatywna opinia komisji (choć jest sukcesem) nie kończy sprawy. Projekt czeka teraz II-gie czytanie na sali plenarnej i głosowanie. Ja konsekwentnie będę walczyła o to, by projekt upadł. A was zachęcam do tego byście pisali i dzwonili do posłów z waszych regionów, do ich biur poselskich – pokażmy, że nie ma społecznej zgody na dewastację lasów!Źródło
Opublikowano: 2021-05-20 16:06:11

Trwa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa poświęcona nowe

Daria Gosek-Popiołek:


Trwa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa poświęcona noweli #art38e ustawy o lasach. PiS chce, aby by na podstawie arbitralnej decyzji Ministra Klimatu i Środowiska i Dyrektora Lasów Państwowych tereny leśne przekazywane były pod inwestycje – i nie będzie miało znaczenia, czy będzie to las cenny pod kątem przyrodniczym czy ważny dla lokalnej społeczności. Projekt nie zabezpiecza też Skarbu Państwa przed ogromnymi stratami finansowymi.
Dlatego w imieniu Lewica złożyłam wniosek o odrzucenie tego projektu w I czytaniu.Źródło
Opublikowano: 2021-05-20 11:33:30

Podczas dzisiejszej międzypartyjnej konferencji Parlamentarnego Zespołu ds. Ochr

Daria Gosek-Popiołek:


Podczas dzisiejszej międzypartyjnej konferencji Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Puszczy Białowieskiej i Innych Terenów Cennych Przyrodniczo wspólnie z posłankami Joanna Mucha, Urszula Sara Zielińska, Hanna Gill-Piątek, Monika Rosa przedstawiłyśmy stanowisko Zespołu w sprawie nowelizacji ustawy o lasach oraz wczorajszych wydarzeń na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
To szkodliwy projekt, który będzie mieć katastrofalne skutki dla przyrody oraz życia naszych dzieci i wnuków. Po miażdżącej krytyce ze strony obywatelek, naukowców i organizacji pozarządowych, a nawet leśników, PiS w panice zaczął wycofywać się z procedowania tej ustawy i wymusił odwołanie komisji, zapowiadając złożenie autopoprawek. Te wpłynęły dziś w nocy i nie mam wątpliwości, że ich zakres w żaden sposób nie naprawi destrukcyjnego charakteru tej ustawy. Dlatego na jutrzejszym posiedzeniu komisji złożę wniosek o odrzucenie tej ustawy w I czytaniu.Źródło
Opublikowano: 2021-05-19 13:00:57

Mieliśmy dziś rozmawiać na Komisji Ochrony Środowiska o noweli ustawy o lasach.

Daria Gosek-Popiołek:


Mieliśmy dziś rozmawiać na Komisji Ochrony Środowiska o noweli ustawy o lasach. Tej, która miała umożliwiać przekazywanie inwestorom lasów pod inwestycje „w rozwój”. Bez żadnych warunków, bez decyzji środowiskowych, bez żadnych wykluczeń dotyczących np. wieku drzewostanu, na podstawie decyzji ministra czy dyrektora Lasów Państwowych.
Ale komisja została odwołana. Dlaczego?
Ustawa została bardzo negatywnie przyjęta nie tylko przez społeczeństwo (dostałam tony maili z protestami), naukowców, organizacje pozarządowe. Była tak skandaliczna, że protestowali nawet leśnicy!
Wnioskodawczyni – posłanka Ewa Malik zapowiedziała „daleko idące autopoprawki”, albo nawet nową ustawę. Jakie? Jaką? Nie wiemy! Ale widać było chaos, niewiedzę posłanki, która przecież sama nie napisała tej ustawy, a firmowała działania ministra Siarki. I nieumiejętność wycofania się ze złych pomysłów.
Lasy powinniśmy chronić. Nie eksploatować tych najcenniejszych. Dlatego co najmniej 10% lasów powinno być wyjęte spod pozyskania drewna. Bo od tego zależy nasza przyszłość!Źródło
Opublikowano: 2021-05-18 14:14:49

Analiza raportów NIK to część mojej pracy i co jakiś czas tutaj piszę o alarmują

Daria Gosek-Popiołek:


Analiza raportów NIK to część mojej pracy i co jakiś czas tutaj piszę o alarmujących wnioskach z tych sprawozdań. Być może niewiele osób wie, że jako posłanka mogę również… proponować tematy kontroli. W zeszłym tygodniu zgłosiłam zagadnienia na rok 2022 do dwóch komisji, w których zasiadam. Dotyczą one spraw, którymi regularnie się zajmuję: przeciwdziałania suszy, gospodarki leśnej i ścisłej ochrony przyrody:

➡ Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

? Ograniczanie skutków susz i powodzi w drodze zwiększania małej retencji wód przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
? Funkcjonowanie parków narodowych w Polsce i tworzenie nowych parków. Stan ochrony rezerwatowej terenów szczególnie cennych przyrodniczo, ze szczególnym uwzględnieniem procesów powoływania nowych rezerwatów w ciągu ostatnich 5 lat.
? Gospodarka leśna prowadzona na terenach lasów ochronnych (lasach glebochronnych, wodochronnych i innych szczególnie cennych przyrodniczo) – ze szczególnym uwzględnieniem skali tej gospodarki, zysków z jej prowadzenia, skutków środowiskowych.

➡ Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
? Ograniczanie skutków susz i powodzi w drodze zwiększania małej retencji wód przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
? Kontrola działań RDOŚ w Bydgoszczy, GDOŚ, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i właściwego ministerstwa związanych z inwestycją: budowa Stopnia Wodnego na Wiśle poniżej Włocławka – SW Siarzewo

Trzymajcie kciuki, żeby zostały przegłosowane przez komisje i zlecone NIK!


Źródło
Opublikowano: 2021-05-18 10:13:32

Jak co roku, 17 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwko Homofobii, Bifobi

Daria Gosek-Popiołek:


Jak co roku, 17 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwko Homofobii, Bifobii i Transfobii. Jak co roku, obchody przyjmują w Polsce słodko-gorzki charakter, bo to także dzień publikacji raportu Rainbow Europe autorstwa organizacji ILGA-Europe. Polska drugi rok z rzędu zasłużyła na najgorsze miejsce w historii oraz ostatni wynik wśród państw Unii Europejskiej – 13% ???

Każde nasze święto przypomina nam o nierówności życia w państwie, które na równości pragniemy budować. Za każdą chwilą radości przychodzi gorzka refleksja. Każdy nasz uśmiech odpowiada każdej łzie.

W Razem od sześciu lat dokładamy wszelkich starań, aby nie tylko 17 maja, ale każdy dzień życia w naszym kraju mógł być dniem nieskrępowanie szczęśliwym dla wszystkich osób LGBT+. Wspólnie z organizacjami pozarządowymi, edukatorkami, działaczkami i wszystkimi osobami na ulicach naszych miast i miasteczek wywalczymy swoją równość i wolność. Nigdy więcej homofobii, nigdy więcej transfobii, nigdy więcej dyskryminacji!

Wykrzyczmy dziś czego sobie życzymy!?️‍⚧?️‍??Źródło
Opublikowano: 2021-05-17 16:43:46

W ciągu jednego dnia prawie 600 osób podpisało się pod listem lekarzy i lekare

Daria Gosek-Popiołek:

W ciągu jednego dnia prawie 600 osób podpisało się pod listem lekarzy i lekarek do sędziów Trybunału Konstytucyjnego!

To właśnie TK już pojutrze zadecyduje, czy przerywanie ciąży ze względu na wady płodu jest zgodne z Konstytucją. Jeśli ta przesłanka do aborcji zostanie wykreślona z ustawy, jakość opieki nad kobietami w ciąży będzie gorsza, a wykonywanie zawodu lekarza – trudniejsze i wątpliwe etycznie.

Dlatego wczoraj napisałam list w tej sprawie i zaczęłam go wysyłać do znajomych lekarzy i lekarek. Odzew był bardzo duży, osób pracujących w zawodzie, które nie godzą się na zaostrzanie prawa aborcyjnego w ciągu zaledwie jednego dnia znalazło się prawie 600. Nasz głos jest jasny – nie… Więcej

Źródło
Opublikowano: 2021-05-16 08:20:02

OKN Zielona Polska: wyzwania dla ekologicznej przyszłości kraju

Daria Gosek-Popiołek:Już jutro wezmę udział w konferencji studenckiej OKN Zielona Polska: wyzwania dla ekologicznej przyszłości kraju. W panelu „Kraj suszy, powodzi i smogu. Jaka jest środowiskowa recepta dla Polski?” będę dyskutować z Krzysztofem Bolestą (Strategie 2050) o transformacji energetycznej i gospodarce wodnej u progu katastrofy klimatycznej.
Zachęcam Was do sprawdzenia programu pozostałych paneli i uczestnictwa w tym wydarzeniu!

Źródło
Opublikowano: 2021-05-14 14:35:24

Ruszamy z prezentacją kandydatów do tytułu Krakowskiego Ambasadora Wielokulturow

Daria Gosek-Popiołek:


Ruszamy z prezentacją kandydatów do tytułu Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości A.D. 2020. Zachęcamy do składania gratulacji ??kandydatkom i kandydatom oraz udostępniania indywidualnych prezentacji.
‼Kapituła wkrótce ogłosi swój werdykt.
Dzisiaj prezentujemy niezwykłą osobę, która jest znana ze swojej aktywności w Krakowie
?Joanna Antonik – Prezeskę Stowarzyszenia Wielokulturowy Kraków
Joanna ma głowę pełną pomysłów. Zaraża optymizmem i pasją członków Stowarzyszenia, jest prawdziwą liderką. Ma dobry kontakt z przedstawicielami i przedstawicielkami różnych krakowskich organizacji związanych z wielokulturowością.
Aktualnie nie ustaje w aktywności – koordynuje projekt w 12 kultur dookoła Krakowa”. Powstaje seria wpisów na blogu, spacery tematyczne, webinaria, spotkania kulinarne a także kolejne odcinki wielokulturowego podcastu.
Joanna jest założycielką Stowarzyszenia Wielokulturowy Kraków i inicjatorką wielu projektów.
W 2020 roku koordynowała projekt „Kraków – mój dom”, zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Miasta Krakowa. Projekt skupiał się głównie na przybliżaniu mieszkańcom i mieszkankom naszego miasta wielokulturowej historii i współczesności Krakowa. W projekcie wykorzystano metody edukacji nieformalnej, takie jak:
➡️ podcasty
➡️wideospacery (“Wielokulturowy Salwator i Zwierzyniec” oraz “Wielokulturowy Stary Cmentarz Podgórski” prowadzone przez duet Krakolodzy. Przewodnicy po Krakowie. )
➡️konkursy (konkurs fotograficzny “Kraków – mój dom?”)
➡️webinaria (webinar o podstawach fotografii “Webinar: Essential Photography Tips for Beginners by Agata Maziarz”)
➡️gra miejską (literacka gra miejska – “Znajdź wielokulturową książkę” pod patronatem Kraków Miasto Literatury UNESCO).Źródło
Opublikowano: 2021-05-14 13:09:26

Nowelizacja ustawy o lasach (druk nr 1098), która będzie procedowana w Sejmie

Daria Gosek-Popiołek:


Nowelizacja ustawy o lasach (druk nr 1098), która będzie procedowana w Sejmie w przyszłym tygodniu, może przynieść zniszczenia przyrody porównywalne z Lex Szyszko. O tym dlaczego lasy to nie plantacje desek, ani tereny inwestycyjne opowiadamy razem z Adrian Zandberg w zagrożonej wycinką Małej Puszczy Kleszczowskiej, o którą od 1,5 roku walczą społecznicy i przyrodniczki z Ratujmy kleszczowskie wąwozy.

Drugie Lex Szyszko? Mówimy NIE wycince lasów! Zobaczcie Daria Gosek-Popiołek i Adrian Zandberg w lesie kleszczowskim!


Źródło
Opublikowano: 2021-05-13 11:45:05

Na początku marca w prasie pojawiła się informacja o podpisaniu przez władze Kro

Daria Gosek-Popiołek:


Na początku marca w prasie pojawiła się informacja o podpisaniu przez władze Krościenka, Szczawnicy, Czorsztyna, województwa małopolskiego oraz Polskie Koleje Linowe listu intencyjnego w sprawie budowy kolei linowej w Pieninach na trasie od Sromowiec Wyżnych przez Krościenko do Szczawnicy.

Pomysł wydaje się być absurdalny pod względem kosztów i groźny dla przyrody Pienińskiego Parku Narodowego, dlatego skierowałam do marszałka województwa pismo z prośbą o szczegółowe informacje. Pozwoliłam sobie również zasugerować, oczywiste moim zdaniem, rozwiązanie problemu nadmiernego ruchu samochodowego – uruchomienie komunikacji publicznej.

Zobaczcie co odpisano mi w odpowiedzi:

„Mając zatem na uwadze zrównoważony rozwój obszaru Pienin oraz mając świadomość ograniczeń komunikacyjnych tego rejonu, a także w trosce o komfort życia mieszkańców i odwiedzających Pieniny turystów, lokalni samorządowcy zaczęli szukać alternatywnego systemu transportowego ograniczającego ruch samochodowy, zmniejszającego zanieczyszczenie powietrza i pozwalającego na sprawną komunikację międzygminną. W efekcie zaczęto rozważać możliwości budowy napowietrznej kolei linowej.”
„Odpowiadając na pytanie dotyczące uruchomienia linii autobusowej i zakupu taboru z napędem hybrydowym, informuję iż w tut. Urzędzie na chwilę obecną ta kwestia nie była rozważana.”

Samorządowcy zamiast w prosty i efektywny sposób rozwiązywać problemy wolą popadać w gigantomanię i kreślić kosztowne plany. Panie Marszałku, proszę wrócić na ziemię!Źródło
Opublikowano: 2021-05-12 15:34:28

Wydany kilka tygodni temu komunikat CBOS zwracał uwagę na znaczącą różnicę w p

Daria Gosek-Popiołek:

Wydany kilka tygodni temu komunikat CBOS zwracał uwagę na znaczącą różnicę w poglądach politycznych pomiędzy młodymi Polkami I Polakami. Badanie wskazywało, że kobiety są bardziej skłonne do wyrażania sympatii lewicowych, niż prawicowych. Obserwacja ta znajduje potwierdzenie w wydarzeniach z października i listopada 2020, gdy czarne protesty organizowane przez Ogólnopolski Strajk Kobiet opierały się głównie na uczestnictwie w nich właśnie młodych kobiet. Nie jest więc przypadkiem także fakt, że w ostatnim czasie furorę zrobił termin „Julka z Twittera” używany do lekceważącego określania młodych kobiet dających w mediach społecznościowych, w dość emocjonalny sposób wyraz swoim lewicowym… Więcej

Źródło
Opublikowano: 2021-05-11 22:50:25

Razem z posłem Maciej Gdula spotkaliśmy się dzisiaj z krakowskimi mediami, żeby

Daria Gosek-Popiołek:


Razem z posłem Maciej Gdula spotkaliśmy się dzisiaj z krakowskimi mediami, żeby poruszyć ważny temat Krajowego Planu Odbudowy. W czasie konferencji podkreślałam, że dla mnie, ale i dla całej Lewicy, najważniejsi są ludzie i ich dobro. Dlatego zagłosowaliśmy za wsparciem finansowym dla Polek i Polaków. Pomoc dla szpitali, mieszkalnictwo czy wsparcie dla branży turystycznej to wynegocjonowane w Krajowym Planie Odbudowy kwestie, które dotyczyć będą także mieszkańców i mieszkanek Małopolski. Wiemy doskonale, że nasz region, który żyje z turystyki, został bardzo mocno doświadczony skutkami pandemii. To pracownicy takich branż jak hotelarstwo, gastronomia, czy turystyka przez wiele miesięcy nie mogli pracować i zarabiać. Wielu z nich nie otrzymało pomocy z rządowych tarcz antykryzysowych. Dlatego zadbaliśmy o to, by w KPO znalazło się dla nich odpowiednie wsparcie. Pamiętajmy też, że wiele zakładów obniżyło pensje swoich pracowników, a jednocześnie ceny nieruchomości nieustannie wzrastają. Już teraz wielu rodzin nie stać na własne mieszkanie i wygląda na to, że będzie jeszcze gorzej. Dlatego zagwarantowanie funduszy na budowę mieszkań na wieloletni wynajem, w ramach programów takich, jak m.in. w Wiedniu, był postulatem Lewicy.

Wiemy, że wykonanie Krajowego Planu Odbudowy będzie nadzorowała Komisja Europejska, ale uznaliśmy, że konieczna jest także kontrola tu, na miejscu. Dlatego wynegocjowaliśmy, że wydatkowanie pieniędzy będzie kontrolował i raportował do Brukseli Komitet Monitorujący złożony nie tylko z przedstawicieli rządu, ale także samorządowców, związków zawodowych, organizacji pracodawców i organizacji pozarządowych. Samorządy i organizacje pozarządowe same wybiorą swoich przedstawicieli w komitecie. Dzięki temu te środki trafią tam, gdzie są potrzebne.

250 miliardów złotych to pieniądze, które są niezbędne, by podnieść się po kryzysie pandemii. Cieszę się, że Polska, w tym również Małopolska będzie mogła z nich skorzystać.Źródło
Opublikowano: 2021-05-10 16:06:26

Dziś o godz. 19 na zaproszenie Klub Jagielloński będę dyskutować z Jadwiga Emi

Daria Gosek-Popiołek:

Dziś o godz. 19 na zaproszenie Klub Jagielloński będę dyskutować z Jadwiga Emilewicz o rosnącym poparciu dla lewicy wśród młodych kobiet. Zapraszam do oglądania!

Wydany kilka tygodni temu komunikat CBOS zwracał uwagę na znaczącą różnicę w poglądach politycznych pomiędzy młodymi Polkami I Polakami. Badanie wskazywało, że kobiety są bardziej skłonne do wyrażania sympatii lewicowych, niż prawicowych. Obserwacja ta znajduje potwierdzenie w wydarzeniach z października i listopada 2020, gdy czarne protesty organizowane przez Ogólnopolski Strajk Kobiet opierały się głównie na uczestnictwie w nich właśnie młodych kobiet. Nie jest więc przypadkiem także fakt, że w ostatnim czasie furorę zrobił termin „Julka z Twittera” używany do lekceważącego określania młodych kobiet dających w mediach społecznościowych, w dość emocjonalny sposób wyraz swoim lewicowym… Więcej


Źródło
Opublikowano: 2021-05-08 10:07:37

Od kilku tygodni docierają do mnie informacje na temat skandalicznych nieprawidł

Daria Gosek-Popiołek:


Od kilku tygodni docierają do mnie informacje na temat skandalicznych nieprawidłowości dotyczących zatrudnienia pracowników na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Najpierw media ujawniły, że nowe władze w ramach szukania oszczędności postanowiły nie przedłużyć setce osób umów zawartych na czas określony, w tym osobom w wieku emerytalnym.
Decyzja rektora wywołała falę relację/świadectw na temat wieloletnich naruszeń kodeksu pracy, a także przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Autorzy tych wiadomości proszą mnie o anonimowość, ponieważ boją się, że zostaną zwolnieni dyscyplinarnie. Ale zbyt długo żyli w strachu, aby nadal milczeć na temat naruszania praw pracowniczych w swoim miejscu pracy. A ja jestem im wdzięczna za odwagę i wierzę w każdą usłyszaną od nich historię.

Tak, szkoły wyższe są autonomiczne, ale ta autonomia nie może oznaczać łamania kodeksu pracy! Uczelnie powinny wyznaczać standardy i ze szczególną dbałością przestrzegać przepisów związanych z zatrudnieniem. Docierają do mnie informacje, że na UP dochodziło m.in. do przekraczania dopuszczalnego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony oraz przewidzianej w kodeksie liczby tych umów.

Dlatego wraz z posłem @MaciejGdula złożyliśmy do Państwowej Inspekcji Pracy wniosek o kontrolę i mamy nadzieję, że dojdzie do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.Źródło
Opublikowano: 2021-05-07 18:26:03

Planowany przebieg trasy S10 zaburzać będzie wrażliwy ekosystem wokół leśnych źr

Daria Gosek-Popiołek:


Planowany przebieg trasy S10 zaburzać będzie wrażliwy ekosystem wokół leśnych źródlisk w Puszczy Bydgoskiej. Droga w tej konfiguracji zniszczy bezpowrotnie bezcenne skarby natury.

Zachęcamy wszystkie osoby, którym nie jest obojętny los Puszczy do napisania uwag do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zmiana trasy na mniej szkodliwą jest jeszcze możliwa. O tym jak to zrobić szybko i skutecznie, informują linki w komentarzu.

Razem ochrońmy siedliska zwierząt – bez nas sobie nie poradzą!Źródło
Opublikowano: 2021-05-07 11:20:01

Czy Lewica straci elektorat po poparciu KPO? Gosek-Popiołek: Polacy i Polki to rozumieją

Daria Gosek-Popiołek:

O tym dlaczego zagłosowałam za ratyfikacją Europejskiego Funduszu Odbudowy i czym kieruję się jako polityczka przeczytacie w wywiadzie, którego udzieliłam serwisowi Głos24. Zapraszam do lektury!

Czy Lewica straci elektorat po poparciu KPO? Gosek-Popiołek: Polacy i Polki to rozumieją

Źródło
Opublikowano: 2021-05-07 10:54:10

Fort św. Benedykta jest jednym z najcenniejszych zabytków Podgórza. Niestety od

Daria Gosek-Popiołek:


Fort św. Benedykta jest jednym z najcenniejszych zabytków Podgórza. Niestety od lat czeka on na solidną renowację i rozsądne zagospodarowanie. Gmina, która jest właścicielem zabytku, zamiast o niego zadbać, wciąż próbuje pozbyć się problemu oddając go w prywatne ręce. Kolejni dzierżawcy nie sprostali zadaniu odnowienia i przywrócenia do życia fortu. Można by oczekiwać, że władze miasta wyciągną z tego wniosek, że nie tędy droga, że trzeba wziąć pełną odpowiedzialność i zaangażować miejskie środki by przywrócić perle Podgórza należny jej blask. Nie jest to zadanie, które przerasta budżet milionowej metropolii, tym bardziej, że istnieją możliwości pozyskania dofinansowania np. z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.
Jednak, jak informuje krakowski aktywista Maciej Fijak fort ma być wystawiony na sprzedaż. W związku z tym, wspólnie z posłem Maciej Gdula wystosowaliśmy pismo do prezydenta Majchrowskiego. Uważamy, że zabytek ten powinien pozostać w rękach miasta i po odpowiedniej adaptacji przyjąć funkcję użyteczną dla społeczeństwa. Jaką? O tym powinni zadecydować mieszkańcy w konsultacjach!Źródło
Opublikowano: 2021-05-06 11:20:50

Dziś zagłosowałam za ratyfikacją Europejskiego Funduszu Odbudowy. Przez ostatnie

Daria Gosek-Popiołek:

Dziś zagłosowałam za ratyfikacją Europejskiego Funduszu Odbudowy. Przez ostatnie tygodnie wiele o tym głosowaniu dyskutowaliśmy – w social mediach, zadawaliście wiele pytań, mieliście wiele wątpliwości.

Polska potrzebuje tego unijnego funduszu. Nie tylko Polska – tych pieniędzy potrzebuje cała Europa. Odrzucenie tego planu oznaczało wstrzymanie pomocy dla milionów europejskich rodzin. A konsekwencją szachowania partii rządzącej mogło być stworzenie nowego funduszu, w którym Polska by nie uczestniczyła. Wiemy, za dobrze wiemy z historii, co stało się, gdy Polska nie uczestniczyła w planie Marshalla.
Nie możemy z tej szansy zrezygnować. Zachód nie może ponownie nam uciec.

Potrzebujemy pieniędzy – na ochronę zdrowia, na poprawę życia, na wsparcie pracowników, na zieloną transformację. Nie możemy pozwolić, by przyszłym pokoleniom nasze nieodpowiedzialne decyzje, politykierstwo odebrało stabilną przyszłość.

Polska racja stanu – to dziś głosowaliśmy. Są takie decydujące momenty,gdy głosuje się dla przyszłych pokoleń, nie dla jednego sondażu. Gdy głosuje się dla solidarności z innymi krajami europejskimi, gdy głosuje się za integracją z Unią. To był ten moment.

Wśród partii opozycyjnych tak jak Lewica zagłosowało Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 i poseł Franek Sterczewski.

Źródło
Opublikowano: 2021-05-04 21:01:17

Adrian Zandberg: Lewica zagłosuje za Europą, Lewica zagłosuje za Polską! Nie

Daria Gosek-Popiołek:


Adrian Zandberg: Lewica zagłosuje za Europą, Lewica zagłosuje za Polską! Nie zostawimy przyszłych pokoleń na płonącej planecie. Nie zostawimy naszej ojczyzny na pastwę agresywnej Rosji.
?? + ?? = ❤️


Źródło
Opublikowano: 2021-05-04 19:48:12