W Czarny Piątek, 27 listopada 2020 r., pracownicy Amazon, związki zawodowe, w ty

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

W Czarny Piątek, 27 listopada 2020 r., pracownicy Amazon, związki zawodowe, w tym OZZ Inicjatywa Pracownicza Amazon, koalicja Amazon Workers International oraz obywatele z całego świata, wspierani przez szeroką koalicję sojuszników, m.in. Uniglobal, ITUC, IndustriALL, Oxfam, Greenpeace, Progressive International, Amnesty International, rozpoczynają kampanię #MakeAmazonPay.

Za tym hasłem, które oznacza „Niech Amazon zapłaci”, stoi postulat, by Amazon uczciwie płacił swoim pracownikom, płacił za swój wpływ na środowisko oraz płacił podatki.

Okres świąt w czasie pandemii oznacza więcej zamówień od klientów Amazona, ale nie powinien oznaczać więcej zagrożeń dla pracowników Amazon. Amazon jest jedną z najpotężniejszych korporacji na świecie, na której czele stoi Jeff Bezos, najbogatszy człowiek na świecie. W czasie pandemii Amazon stał się korporacją wartą ponad bilion dolarów, a Bezos został pierwszą w historii osobą, której prywatny majątek osiągnął 200 miliardów dolarów. Tymczasem, gdy pracownicy magazynowi Amazona ryzykują życie za niskie płace, ślad węglowy giganta urósł do rozmiarów większych niż ślad dwóch trzecich spośród wszystkich krajów na Ziemi, a Amazon płaci podatek korporacyjny bliski zeru. Wszyscy wiedzą, że TO NIE JEST W PORZĄDKU. Sukces Amazona nie byłby możliwy bez pracowników, środowiska oraz instytucji publicznych. Amazon zabiera za dużo i oddaje za mało.

Czas zmusić Amazon do płacenia, MAKE AMAZON PAY. Jesteśmy pracownikami, działaczami i obywatelami z całego świata, łączącymi się w kampanii Make Amazon Pay, by Amazon uczciwie płacił pracownikom, płacił za swój wpływ na środowisko i płacił podatki.

Związek zawodowy OZZ Inicjatywa Pracownicza, działający od 2014 r. w polskich magazynach Amazon, włącza się w działania. Pracownicy Amazon w Polsce od listopada protestują pod hasłem "2 000 zł dla każdego", domagając się godnych zarobków i dodatków.

👊🏿 Strona internetowa kampanii: https://makeamazonpay.com/pl/

👊🏿 Przekaż darowiznę, żeby wesprzeć fundusz strajkowy pracowników Amazona na stronie: https://makeamazonpay.com/pl/

👊🏿 Nasze postulaty: https://bit.ly/367cOOg

#MakeAmazonPay #OrganizeAmazon #blackfriday2020 #2000dlakazdego

On Black Friday, November 27, 2020, Amazon employees, trade unions, including., 27., 2020., coalition and citizens from around the world, supported by a wide coalition of allies, m. in. Uniglobal, ITUC, IndustriALL, Oxfam, Greenpeace, Progressive International, Amnesty International, are starting the #MakeAmazonPay campaign.

Behind this slogan, which means ′′ Let Amazon pay ", there is a demand for Amazon to pay fairly to his employees, pay for its impact on the environment and pay taxes.

The pandemic holiday season means more orders from Amazon customers, but it shouldn't mean any more threats to Amazon employees. Amazon is one of the most powerful corporations in the world led by Jeff Bezos, the richest man in the world. During the outbreak Amazon became a corporation worth over a billion dollars and Bezos became the first ever private person to reach 200 200 billion. Meanwhile, as Amazon warehouse workers risk their lives for low wages, the giant's carbon footprint has grown to size larger than two-thirds of all countries on Earth, and Amazon pays corporate tax close to zero. Everyone knows THIS IS NOT OK. Amazon's success would not be possible without employees, environment and public institutions. Amazon takes too much and gives too little.

Time to force Amazon to pay, MAKE AMAZON PAY. We are employees, activists, and citizens from around the world, joining the Make Amazon Pay campaign to make Amazon pay fairly to employees, pay for its impact on the environment and pay taxes.

Trade union OZZ Employee Initiative, operating since 2014 in Polish Amazon magazines, it is involved in activities. Amazon employees in Poland have been protesting under the slogan ′′ 2 PLN 000 each ′′ since November, demanding decent earnings and extras.

👊🏿 Campaign website: https://makeamazonpay.com/pl/

👊🏿 Donate to Support Amazon Strike Fund at: https://makeamazonpay.com/pl/

👊🏿 Our demands: https://bit.ly/367cOOg

#MakeAmazonPay #OrganizeAmazon #blackfriday2020 #2000dlakazdego

TranslatedMakeAmazonPay,OrganizeAmazon,blackfriday2020,2000dlakazdego

Źródło
Opublikowano: 2020-11-27 01:25:31

Amazon stał się korporacją wartą bilion dolarów, podczas gdy pracownicy w magazy

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

‼️Amazon stał się korporacją wartą bilion dolarów, podczas gdy pracownicy w magazynach Amazona ryzykują życie za niskie płace.

😡 Wszyscy wiemy, że to nie jest w porządku.

Czas zmusić Amazon do płacenia.

👊🏿 Strona internetowa kampanii: https://makeamazonpay.com/pl/

#MakeAmazonPay #OrganizeAmazon #blackfriday2020 #2000dlakazdego

OZZ Inicjatywa Pracownicza, profile pictureImage may contain: text that says 'make amazon pay'

MakeAmazonPay,OrganizeAmazon,blackfriday2020,2000dlakazdego

Źródło
Opublikowano: 2020-11-26 21:09:35

Solidarność naszą bronią! Solidarność i wsparcie dla Koleżanek, Kolegów

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

Solidarność naszą bronią!

⚡️Solidarność i wsparcie dla Koleżanek, Kolegów i osób ze społeczności akademickich⚡️
Dochodzą do nas informacje, że osób ze wspólnoty Uniwersytetu Jagielońskiego, które protestowały przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego ograniczającemu prawo do aborcji, dotknęły już policyjne represje, tj. masowe legitymowanie, kierowanie wniosków do sądów, bezprawne groźby i użycie siły przez policję, co jest równoznaczne z naruszeniem prawa każdego i każdej z nas do wolności zgromadzeń oraz pokojowego wyrażania własnych poglądów (art. 57 Konstytucji oraz Powszechna Deklaracja Praw Człowieka).
NIE ZGADZAMY SIĘ NA TAKIE DZIAŁANIA. Mamy prawo bronić swoich praw. Mamy prawo do wolności wyrażania… More


Źródło
Opublikowano: 2020-11-25 22:07:44

The Women’s Strike in Poland: Freedom of Abortion, Freedom from Exploitation – Transnational Social Strike Platform

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

Interview to Magda Malinowska and Marta Rozmysłowicz from our trade union by Transnational Social Strike.

The Women’s Strike in Poland: Freedom of Abortion, Freedom from Exploitation – Transnational Social Strike Platform

Interview to Magdą Malinowską and Martą Rozmysłowicz (Workers’ Initiative, Poland) We publish an int

Źródło
Opublikowano: 2020-11-22 16:38:09

Leaflet on current wildcat actions at Amazon Poland

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

On 5th of November over 100 forklift drivers in Wroclaw stopped work, demanding 2,000 Zloty bonus. In the following shift further 180 workers stopped picking. The action spread to other Amazon warehouses in Poland. Read more here: https://letsgetrooted.wordpress.com/2020/11/21/leaflet-on-current-wildcat-actions-at-amazon-poland/

Leaflet on current wildcat actions at Amazon Poland

Hundreds of Ama􏰀zon workers in Poland stop work, demanding 􏰁£400 bonus. On 5th of November over 100 forklift drivers in Wroclaw stopped work, demanding 2,000 Zloty bonus. In the following shift fur…

Źródło
Opublikowano: 2020-11-21 11:34:28

W poniedziałek 16 listopada zakończył się proces konsultacji zwolnień grupowych

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

W poniedziałek 16 listopada zakończył się proces konsultacji zwolnień grupowych w Kantar Polska S.A. – firmie badawczej, w której od września br. działa komisja zakładowa Inicjatywy Pracowniczej. Komisja naszego związku zdecydowała się nie podpisywać porozumienia ws. zwolnień, uznając, że warunki zaproponowane przez pracodawcę nie spełniają oczekiwań załogi. Poniżej publikujemy komunikat Komisji Zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Kantar Polska S.A. ws. konsultacji zwolnień grupowych w firmie. ⬇️⬇️⬇️

Jako komisja zakładowa w Kantarze zakończyliśmy w poniedziałek 16 listopada serię rozmów z zarządem naszej firmy, które prowadziliśmy od końca października w związku z uruchomieniem procedury zwolnień grupowych. W toku konsultacji ustaliliśmy, że nie chcemy podpisywać porozumienia na oferowanych warunkach.

Proponowany przez firmę pakiet, zawierał – oprócz ustawowego minimum – następujące rozwiązania:
• kilkumiesięczne przedłużenie abonamentu w prywatnej opiece medycznej dla osób z procesami leczenia będącymi w toku,
• konsultacje przygotowujące do wejścia na rynek pracy,
• zwrot części oszczędności poczynionych poprzez wcześniejszą obniżkę wynagrodzeń w pierwszej połowie 2020 roku dla zwalnianych,
• uwzględnienie współpracy w oparciu o umowy cywilnoprawne w obliczaniu okresu wypowiedzenia oraz
• wprowadzenie programu dobrowolnych odejść,
W naszej opinii, propozycja ta nie była wystarczającym zabezpieczeniem dla osób tracących pracę w trakcie kryzysu związanego z epidemią.

Obawy rodziła przede wszystkim sytuacja pracowników z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia i jednomiesięczną odprawą, które – w szczególności w czasie epidemii – nie zapewniają zwalnianym osobom akceptowanego przez nas poziomu bezpieczeństwa socjalno-finansowego. Wielkość odpraw utrzymano na poziomie ustawowego minimum gwarantowanego stażem pracy – zniesiono jedynie górną granicę ich wysokości (10-krotność minimalnego wynagrodzenia wprowadzoną w Covidowej Tarczy 4.0), co stanowiło ukłon w stronę najlepiej zarabiających pracowników.

Na decyzję o odmowie wpłynął także brak choćby tymczasowej gwarancji zatrudnienia dla pozostających w firmie pracowników, którzy w obliczu trwającego kryzysu i postępującej restrukturyzacji firmy nadal odczuwają zagrożenie zwolnieniem. Nie udało się również uzyskać pisemnej gwarancji, że osoby zwalniane w 2021 roku będą miały zapewnione takie same warunki odejść, jak osoby zwalniane obecnie.

Zarząd nie zgodził się dodatkowo na wpisanie do porozumienia elementów uznanych przez pracownice i pracowników jako najważniejsze w ramach przeprowadzonej przez nas ankiety restrukturyzacyjnej, czyli zwiększenia wysokości odpraw, uwarunkowanego pandemią odroczenia zwolnień o dwa miesiące czy też uwzględnienia współpracy cywilnoprawnej przy obliczaniu wysokości należnych odpraw.

W świetle powyższych przedstawicielki i przedstawiciele komisji zakładowej w Kantarze odrzucili zaproponowany projekt porozumienia.

On Monday, November 16th, the process of consulting group dismissal in Kantar Polska S.A. ended – a research company, where since September. Workshop Committee of the Workshop Initiative is operating. The committee of our relationship decided not to sign an agreement on. dismissal, considering that the conditions proposed by the employer do not meet the expectations of the crew. Below we publish a message from the Workshop Commission OZZ Employee Initiative at Kantar Polska S.A. ws. consultation of group dismissal at the company. ⬇️⬇️⬇️

As a Workshop Committee in Kantara, we finished a series of talks with the board of our company on Monday, November 16, which we have been conducting since the end of October in connection with the launch of the group dismissal procedure. During the consultation we decided that we do not want to sign an agreement on the terms offered.

The package proposed by the company included – apart from the statutory minimum – the following solutions:
• several months extension of the subscription in private medical care for people with ongoing treatment processes,
• consultations preparing to enter the labour market,
• reimbursement of parts of the savings made through early salary reduction in the first half of 2020 for exemptions,
• taking into account cooperation based on civil law contracts in calculating notice periods and
• introducing a program of voluntary departures,
In our opinion, this proposal was not sufficiently secure for people losing their jobs during the epidemic crisis.

First of all, the situation of workers with one month notice and one month check-in, which, especially during the outbreak, does not provide the level of social and financial security for dismissal. The size of the checks was maintained at the statutory minimum guaranteed by the internship – only the upper limit of their amount was lifted (10 times minimum salary introduced in Covidowa Shield 4.0) which gave a bow to the best earning employees.

The decision to refuse was also influenced by the absence of a temporary employment guarantee for employees remaining in the company who are still at risk of dismissal in the face of the ongoing crisis and progressive restructurings. It was also impossible to obtain a written guarantee that those released in 2021 will have the same conditions to leave as those currently being released.

The board also did not agree to include elements recognized by employees and employees as the most important part of our restructuring survey, i.e. increasing the level of check-in, conditional on the pandemic of deferred dismissal by two months or taking into account civil law cooperation in calculating the amount of clearance due.

In the light of the above, the representatives and representatives of the works commission in Kantar rejected the proposed draft agreement.

Translated

OZZ Inicjatywa Pracownicza, profile picture

Źródło
Opublikowano: 2020-11-20 19:35:43

Zakaz aborcji to nie kwestia światopoglądu tylko ograniczanie zabezpieczeń społecznych (wywiad)

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

W żłobkach większość z nas jest przeciwko ograniczaniu dostępu do aborcji, żłobki są oklejone plakatami z protestów, nawet rodzice dbają o to, aby plakaty nie były zrywane. Denerwują się, gdy jakiś plakat zniknie. Ojcowie i matki nie mogli uwierzyć, że miałyśmy tyle siły i odwagi, by protestować w Warszawie. Prosiłam koleżanki z pracy, żeby napisały, dlaczego popierają obecne protesty. W tych wypowiedziach jest sam żal i wściekłość

– wywiad z opiekunkami z Inicjatywa Pracownic Żłobków o strajku kobiet.

In nursery schools most of us are against limiting access to abortion, nursery schools are wrapped in posters from protests, even parents make sure that posters are not picked up. They get nervous when some poster disappears. Fathers and mothers couldn't believe we had the strength and courage to protest in Warsaw. I asked my colleagues to write why they support current protests. These statements have nothing but grief and rage

– an interview with carers from about women's strike.

Translated

Zakaz aborcji to nie kwestia światopoglądu tylko ograniczanie zabezpieczeń społecznych (wywiad)

„W tym kraju to kobieta pełni funkcję zabezpieczenia społecznego”. Publikujemy wywiad z opiekunkami z poznańskich żłobków o strajku kobiet. W 2011 r. założyłyście komisję Inicjatywy Pracowniczej zrzeszającą pracownice poznańskich żłobków finansowanych przez samorząd. Co skłon…

Źródło
Opublikowano: 2020-11-20 10:34:33

Kobiety z Inicjatywy Pracowniczej o wyroku Trybunału, aborcji i strajku kobiet

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

Związkowczynie Inicjatywy Pracowniczej mówią nam dlaczego biorą udział w protestach i strajkach i co sądzą o samym zakazie aborcji. ⚡️✊☂️

Kobiety z Inicjatywy Pracowniczej o wyroku Trybunału, aborcji i strajku kobiet

Podczas ostatnich protestów przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji, zapytaliśmy kobiety zrzeszone w różnych komisjach OZZ Inicjatywa Pracownicza o to, dlaczego biorą udział w protestach i strajkach i co sądzą o samym zakazie aborcji. Poniżej prezentujemy nadesłane o…

Źródło
Opublikowano: 2020-11-19 14:46:14

Zawiązała się Wielkopolska Rada Strajku Kobiet. „W naszej ocenie protesty powinny iść w stronę postulatów socjalnych” – mówi jej inicjatorka

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

– W naszej ocenie obecnie protesty powinny iść w stronę żądań socjalnych, ekonomicznych, polepszenia bytu kobiet – uważa Marta Rozmysłowicz, członkini naszego związku, jedna z inicjatorek powstania Wielkopolskiej Rady Strajku Kobiet powołanej przez Strajk Kobiet Poznań.

Zawiązała się Wielkopolska Rada Strajku Kobiet. „W naszej ocenie protesty powinny iść w stronę postulatów socjalnych” – mówi jej inicjatorka

Źródło
Opublikowano: 2020-11-18 17:31:11

„2 000 dla każdego” – pracownicy Amazon domagają się dodatku, a nie pączka z lukrem

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

5 listopada pracownicy Amazon w Bielanach Wrocławskich, na zmianie dziennej oraz nocnej, wstrzymali pracę pod hasłem „2 000 zł dla każdego”. W kolejnych dniach zatrudnieni w innych magazynach zaczęli dołączać do protestu. OZZ Inicjatywa Pracownicza Amazon wspiera i dokumentuje akcje pracownicze. Kolejne osoby informują, że chcą włączyć się w działania, zwłaszcza w nadchodzący Czarny Piątek, w okresie wzmożonej pracy.

Pełny raport z sytuacji w magazynach Amazona jest dostępny na naszej stronie – link poniżej 👇👇👇

On November 5, Amazon employees in Bielany Wroclaw, on a daily and night shift, stopped working under the slogan ′′ 2 PLN 000 each ". In the next few days, employed in other warehouses began to join the protest. @[391345667889807:274:OZZ Inicjatywa Pracownicza Amazon] supports and documentes employee actions. More people inform that they want to join the activities, especially this upcoming Black Friday, during increased work.

Full report on the situation in Amazon warehouses is available on our website – link below 👇👇👇

Translated

„2 000 dla każdego” – pracownicy Amazon domagają się dodatku, a nie pączka z lukrem

5 listopada 2020 r. pracownicy Amazon w Bielanach Wrocławskich, na zmianie dziennej oraz nocnej, wstrzymali pracę pod hasłem „2 000 zł dla każdego”. W kolejnych dniach zatrudnieni w innych magazynach zaczęli dołączać do protestu. Inicjatywa Pracownicza wspiera i dokumentuje akcje pracow…

Źródło
Opublikowano: 2020-11-17 23:20:59

„Jebać PiS” to za mało [rozmowa] – Portal STRAJK

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

O tym, co zrobić, by energia kobiecego gniewu nie rozpłynęła się w powietrzu, co skłoniło kobiety z małych i średnich miast do rzucenia władzy wyzwania i kiedy masowe demonstracje przerodzą się w prawdziwą rewolucję portal STRAJK.eu rozmawia z Magdą Malinowską i Martą Rozmysłowicz, działaczkami naszego związku oraz Socjalny Kongres Kobiet.

About what to do so that the energy of female anger does not melt into the air, which led women from small and medium-sized cities to challenge power and when mass demonstrations turn into a real revolution, @[962708943756344:274:STRAJK.eu] talks to Magda Malinowska and Marta Rozmysłowicz, activists our relationship and

Translated

„Jebać PiS” to za mało [rozmowa] – Portal STRAJK

O tym, co zrobić, by energia kobiecego gniewu nie rozpłynęła się w powietrzu, co skłoniło kobiety z

Źródło
Opublikowano: 2020-11-10 18:18:28

Jak donosi OZZ Inicjatywa Pracownicza Amazon oddolne akcje protestacyjne w Amazo

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


Jak donosi OZZ Inicjatywa Pracownicza Amazon oddolne akcje protestacyjne w Amazon przybierają na sile: Oprócz wózkowych (ponad setka operatorów!) w proteście w Amazon WRO1 w Bielanach Wrocławskich – jak pisze pracownik – "na nocnej zmianie w czwartek oprócz działów Stow i Pick brały udział dock IB i ship OB. Dział zwroty od klientów na trzech linkach ok. 180 osób włączyli andony na parę minut" [tzw. "czerwony andon" to alarm świetlny, który może zapalić pracownik, który sygnalizuje, że z powodów technicznych nie może kontynuować pracy]. Nasza Komisja w Amazon popiera i dokumentuje kolejne akcje.

According to bottom-up protest actions in Amazon are getting stronger: Apart from pram trucks (over a hundred operators! ) in the protest in Amazon WRO1 in Bielany Wroclaw – as the employee writes – ′′ on the night shift on Thursday, apart from Stow and Pick departments, dock IB and ship OB took part. Returns department from customers on three links about 180 people turned on andons for a few minutes ′′ [so called. ′′ red andon ′′ is a light alarm that can light up an employee who signals that he cannot continue working due to technical reasons]. Our Commission in Amazon supports and documenting further actions.

Translated


Źródło
Opublikowano: 2020-11-07 19:04:34

Wczoraj pracownicy magazynu Amazona WRO1 spontanicznie zatrzymali pracę. Ppera

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

Wczoraj pracownicy magazynu Amazona WRO1 spontanicznie zatrzymali pracę. Pperatorzy wózków widłowych zjechali w jedno miejsce i przez ok. trzy minuty włączali klaksony. Dzisiaj nocna zmiana w magazynie WRO1 także zatrzymała pracę, tym razem przez godzinę! Żądamy godnego wynagrodzenia dla wszystkich pracowników!


Nocna zmiana w magazynie WRO1 także zatrzymała pracę, tym razem przez godzinę!

Niezadowolenie pracowników rośnie. Piszcie do nas jeśli macie pomysł albo chcecie wsparcia!

OZZ Inicjatywa Pracownicza Amazon stoi na stanowisku, że bonus w wysokości 2 000 zł niezależnie od stażu i zatrudnienia należy się wszystkim Pracownikom (niezależnie od wprowadzone bonusu 4 zł do godziny pracy). Oczekujemy od spółki wyjaśnień i podjęcia rozmów ze stroną społeczną na temat takiego dodatku.

Zdajemy sobie sprawę, że agencje pracy oferujące bonus od wielu lat współpracują z Amazon i pośrednio korzystają z zysków wypracowywanych przez Pracowników Amazon. Żądamy wyjaśnień odnośnie prowadzenia takiej polityki płacowej. Wiadomość poruszyła wiele osób i załoga odbiera taką politykę płacową jako brak szacunku dla Pracowników z dłuższym stażem.
Źródło
Opublikowano: 2020-11-06 17:18:14

Poznańska IP w sprawie wysokości i równości płac

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

W Poznaniu trwały rozmowy między związkami zawodowymi a władzami miasta w sprawie wzrostu płac. Wynagrodzenia pracowników i pracownic zakładów oraz instytucji finansowanych przez miasto są niskie. Znacząco odbiegają od średniej krajowej i średniego wynagrodzenia w Poznaniu. Dodajmy, że ponad 80% zatrudnionych to kobiety.

Widzimy, jak na gruncie lokalnym wygląda polityka utrwalania ekonomicznej nierówności płci. W okresie kryzysu objawia się ona ze szczególną wyrazistością. Jesteśmy gorzej traktowane nie tylko jako pracownice, ale także obecna polityka gospodarcza uderza w nasze rodziny, gdzie pracujemy na drugi etat. Dlatego mówimy dość!

Całość stanowiska poznańskich komisji Inicjatywy Pracowniczej ⬇️⬇️⬇️

In Poznań there were talks between trade unions and the city authorities regarding wage growth. The salary of employees and employees of the plants and institutions funded by the city is low. They differ significantly from the national average and average salary in Poznań. Let's add that more than 80 % of employed are women.

We see how politics of consolidating economic gender inequality looks on local ground. In a time of crisis, it reveals itself with particular expressions. We are being treated worse not only as workers, but also the current economic policy hits our families where we work second time. That's why we say enough!

The whole position of Poznań committees of the Employee Initiative ⬇️⬇️⬇️

Translated

Poznańska IP w sprawie wysokości i równości płac

W Poznaniu trwały rozmowy między związkami zawodowymi a władzami miasta w sprawie wzrostu płac. Wynagrodzenia pracowników i pracownic zakładów oraz instytucji finansowanych przez miasto są niskie. Znacząco odbiegają od średniej krajowej i dla Poznania. Dodajmy, że ponad 80% zatrudnionyc…

Źródło
Opublikowano: 2020-11-06 11:06:57

Dzisiaj w magazynie Amazon WRO1 operatorzy wózków widłowych spontanicznie zatrzy

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


Dzisiaj w magazynie Amazon WRO1 operatorzy wózków widłowych spontanicznie zatrzymali pracę pod hasłem "2 tysiące złotych dla każdego". Protest polegał na tym, że wszyscy pracownicy zjechali w jedno miejsce magazynu i przez trzy minuty włączali klaksony.

Mimo astronomicznych zysków, których Amazon dorobił się podczas pandemii, pracownicy nie otrzymali w tym roku żadnych sensownych podwyżek! Premia świąteczna jest najniższa od lat. Pracownicy Amazon domagają się 2 tysięcy złotych dla wszystkich pracowników magazynowych spółki.

Today at Amazon WRO1 magazine, forklift operators spontaneously stopped working under the slogan ′′ 2 thousand pln for each ". The protest was that all employees drove down to one warehouse and turned on the horns for three minutes.

Despite the astronomical profits Amazon made during the pandemic, the employees received no meaningful increases this year! Christmas bonus is the lowest in years. Amazon employees demand PLN 2 thousand for all company warehouse workers.

Translated


Źródło
Opublikowano: 2020-11-05 20:50:31

Pandemia koronawirusa wygoniła wielu pracowników do pracy zdalnej. Ten tryb prac

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

Pandemia koronawirusa wygoniła wielu pracowników do pracy zdalnej. Ten tryb pracy niesie ze sobą wiele problemów i zagrożeń dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego.
Komisja Inicjatywa Pracownicza Ams zgłasza u pracowników w systemie pracy zdalnej m.in.:

➡️ problemy ze snem
➡️ strach przed rozpoczęciem pracy
➡️ odczucie iż powierzana członkom zespołu ilość zadań jest niemożliwa do wykonania w założonym czasie
➡️ brak systemu motywacyjnego, zarówno psychicznego jak i finansowego, brak kompensacji finansowej, pomimo wzmożonej ilości obowiązków i oczekiwań pracy poza 100% normy
➡️ brak równowagi między życiem prywatnym a osobistym
➡️ bóle pleców wynikające z ciągłej pozycji siedzącej
➡️ bóle głowy i oczu wynikające z długotrwałego przesiadywania przed ekranem

A jak wygląda sytuacja w Waszych miejscach pracy?

Według propozycji zmian w Kodeksie Pracy pracodawca będzie musiał uzgadniać zasady wykonywania pracy zdalnej ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników.
Jeżeli chcesz uniknąć pracy ponad siły – organizuj się i zakładaj związki zawodowe!

Wstąp do Inicjatywy Pracowniczej, niezależnego związku zawodowego!
➡️ Szczegółowe informacje: http://ozzip.pl/przystap-do-ip
W razie pytań, na każdym kroku możesz liczyć na pomoc z naszej strony:
📧 wstapdoip@ozzip.pl
📞 530 377 534

The coronavirus pandemic has driven many employees to remote work. This working mode brings many problems and threats to our physical and mental health.
The @[108726957698664:274:Inicjatywa Pracownicza Ams] Commission reports to employees in the remote work system, m. in.:

➡️ sleep issues
➡️ the fear of starting work
➡️ the feeling that the number of tasks entrusted to team members is impossible within the time set
➡️ lack of motivation system, both mental and financial, lack of financial compensation, despite the increased number of responsibilities and expectations of work beyond 100 % of the standard
➡️ imbalance between private and personal life
➡️ back pain due to continuous seating position
➡️ headaches and eyes due to long-term sitting in front of the screen

And what is the situation in your jobs?

According to the proposal for changes in Labour Code, the employer will have to agree on the rules for remote work with trade unions or employee representatives.
If you want to avoid work beyond strength – organize yourself and start a trade union!

✊ Join the Employee Initiative, an independent trade union!
➡️ Details: http://ozzip.pl/przystap-do-ip
If you have any questions, you can count on our help at any time:
📧 wstapdoip@ozzip.pl
📞 530 377 534

Translated


Źródło
Opublikowano: 2020-11-04 17:14:53

Strajk Kobiet a protesty społeczne w Polsce po 1989 r.

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

W demonstracji Strajku Kobiet 30 października br. w Warszawie udział wzięło nawet do 100 tys. osób. W mediach pojawiły się sugestie, że to największy protest w kraju od czasu transformacji w 1989 roku. To oczywiście opinia przesadzona. Jednak nie we frekwencji tkwi fenomen tego ruchu protestu.

– na naszej stronie Jarosław Urbański opisuje masowe wystąpienia społeczne w najnowszej historii Polski.

At the Women's Strike demonstration on 30 October. up to 100 thousand took part in Warsaw people. The media has suggested this is the biggest protest in the country since transformation in 1989 This is obviously an exaggerated opinion. However, the attendance is not the phenomenon of this protest movement.

– on our website Jarosław Urbański describes mass social speeches in the latest history of Poland.

Translated

Strajk Kobiet a protesty społeczne w Polsce po 1989 r.

W demonstracji Strajku Kobiet 30 października br. w Warszawie udział wzięło nawet do 100 tys. osób. W mediach pojawiły się sugestie, że to największy protest w kraju od czasu transformacji w 1989 roku. To oczywiście opinia przesadzona. Jednak nie we frekwencji tkwi fenomen tego ruchu prote…

Źródło
Opublikowano: 2020-11-03 12:06:02

Jechała przemawiać na proteście kobiet w Warszawie, policja skuła ją kajdankami

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

Zakaz aborcji to ograniczenie wolności, ale trzeba zwrócić uwagę też na jego socjalną stronę. My w IP i Socjalnym Kongresie Kobiet widzimy tę sprawę także jako przejaw szerszego zjawiska cięć wydatków na cele socjalne: na usługi medyczne, usługi społeczne. To nie jest żadna nowość, to jest kolejna rzecz, która jest obcinana, które państwo wypycha na wolny rynek i ich koszt zrzuca na nasze kieszenie.

Chcę podkreślić tę sprawę, bo moim zdaniem, oprócz postulatów dotyczących wolności, protesty muszą iść w stronę żądań socjalnych. Czyli większej samodzielności ekonomicznej kobiet, żeby nakierować ten protest na drogę, w którą powinien iść: żądania lepszego życia dla społeczeństwa.

– mówi Marta Rozmysłowicz z Komisji Krajowej naszego związku. OKO.press publikuje przemówienie Marty, niewygłoszone z powodu zatrzymania Marty przez policję w drodze na demonstrację w Warszawie.

The ban on abortion is a limitation of freedom, but you also need to pay attention to its social side. We at IP and Social Women's Congress also see this issue as a sign of a broader phenomenon of cuts for social purposes: medical services, social services. This is not new, this is another thing that is being cut that the state pushes into the open market and throws it on our pockets.

I want to highlight this matter, because in my opinion, in addition to the demands of freedom, protests must go towards social demands. That is more women's economic self-Independence to direct this protest to the path it should go: demands of a better life for society.

– says Marta Rozmysłowicz from the National Commission of our relationship. @[1683534065241470:274:OKO.press] publishes Marta's speech, not reported due to Marta's arrest by the police on her way to a demonstration in Warsaw.

Translated

Jechała przemawiać na proteście kobiet w Warszawie, policja skuła ją kajdankami

Strajk Kobiet. Policja zatrzymała i skuła kajdankami aktywistkę w drodze na demonstrację w Warszawie. Oto przemówienie, które miała wygłosić

Źródło
Opublikowano: 2020-11-02 13:23:26

Wczoraj szliśmy i szłyśmy przez Warszawę domagając się pełni praw reprodukcyjnyc

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

Wczoraj szliśmy i szłyśmy przez Warszawę domagając się pełni praw reprodukcyjnych dla kobiet oraz poprawy warunków pracy i rozbudowy socjalnego wsparcia dla całego społeczeństwa.
Pokojowy protest atakowały faszystowskie bojówki. Do najbardziej brutalnych ataków doszło przy rondzie de Gaulle’a, gdzie protestujące kobiety zostały zaatakowane między innymi gazem pieprzowym. Napadano też na osoby wracające z manifestacji. Wśród dotkniętych fizyczną przemocą jest nasz Kolega ze związku.

– oświadczenie Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza na Uniwersytecie Warszawskim ⬇️⬇️⬇️

Yesterday we were walking and walking through Warsaw demanding full reproductive rights for women and improving working conditions and extending social support for the entire society.
Peaceful protest was attacked by fascist militias. The most brutal attacks occurred at de Gaulle roundabout, where women protestors were attacked, among others, with pepper spray. People returning from the manifestation were also invaded. Among those affected by physical violence is our relationship colleague.

– statement by @[274859233288108:274:Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza na Uniwersytecie Warszawskim] ⬇️⬇️⬇️

Translated


Źródło
Opublikowano: 2020-11-01 17:42:40

Strajk Kobiet: Postulaty socjalne, albo przegrana

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

Jeżeli Ogólnopolski Strajk Kobiet ograniczy się tylko do postulatu dotyczącego prawa do aborcji, nie przyniesie to trwałych zmian ustrojowych korzystnych dla kobiet. Dlatego podjęcie przez OSK kwestii socjalnych, należy odczytywać jako rzecz absolutnie niezbędną. Dobrze, że zrobiono krok w tym kierunku. Szkoda, że tak skromny.

– Magdalena Malinowska, Agnieszka Mróz i Jarosław Urbański z naszego związku komentują postulaty OSK.

If @[1539769832715676:274:Ogólnopolski Strajk Kobiet] is limited only to the demand for the right to abortion, it will not result in permanent changes in the body favorable to women. Therefore, the OSK's addressing social issues should be read as absolutely necessary. Good thing a step was taken in this direction. Too bad it's so modest.

– Magdalena Malinowska, Agnieszka Mróz and Jarosław Urbański comment on the demands of OSK from our relationship.

Translated

Strajk Kobiet: Postulaty socjalne, albo przegrana

Jeżeli Ogólnopolski Strajk Kobiet ograniczy się tylko do postulatu dotyczącego prawa do aborcji, nie przyniesie to trwałych zmian ustrojowych korzystnych dla kobiet. Dlatego podjęcie przez OSK kwestii socjalnych, należy odczytywać jako rzecz absolutnie niezbędną. Dobrze, że zrobiono krok …

Źródło
Opublikowano: 2020-11-01 12:14:09

IP zatrzymane przez policję na autostradzie w drodze na strajk kobiet – i tak do

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


IP zatrzymane przez policję na autostradzie w drodze na strajk kobiet – i tak dotarliśmy na demo w Wawie!

30 października policja zatrzymała związkowczynie i związkowców z IP na autostradzie A2, w drodze na demonstrację za dostępem do legalnej i darmowej aborcji w Warszawie.

W akcję zatrzymania 5 związkowców (w tym 2 przedstawicieli Komisji Krajowej związku i 3 osoby zrzeszone w Poznańskiej Komisji Międzyzakładowej) uczestniczyło 5 radiowozów i tuzin policjantów. Służby mundurowe także zaangażowały helikopter do namierzania samochodów związkowych na autostradzie, w dodatku do oddziałów drogówki i prewencji.

W sumie samochód zatrzymano 3 razy tego dnia. W ramach pierwszej kontroli, policja spisała wszystkie osoby wewnątrz, a w ramach drugiej przeszukała bagażnik i przeprowadziła oględziny banerów (o treści: Socjalny Kongres Kobiet!). Podczas trzeciej kontroli policja bez podania przyczyny siłą wywlekła członków KK i PKM z samochodu i skuła ich w kajdanki na środku obwodnicy. Jedna kobieta została od razu rzucona na asfalt. Wszystkich przewieziono na komisariat w Pruszkowie.

Między sobą policjanci mówili o „zatrzymaniu prewencyjnym”, jednak żadna z zatrzymanych osób nie była przesłuchiwana, nie postawiono nikomu żadnych zarzutów, po dokładnym przeszukaniu samochodu nie znaleziono żadnych nielegalnych, bądź niebezpiecznych przedmiotów, żadna z osób nie otrzymała również protokołu zatrzymania. Nasze koleżanki i koledzy byli przetrzymywani na komisariacie przez około 3 godziny. Wszystkie osoby zostały zbadane alkomatem, a kierowca dodatkowo narko-testem. Wszyscy byli trzeźwi.

Po odzyskaniu wolności zatrzymane osoby dołączyły do trwającego w Warszawie protestu.
Za zatrzymanie odpowiedzialni byli Młodszy aspirant Marcin Lisiecki (nr 915093) i Sierżant Karolina Żak (nr 967066). Złożymy oficjalne zażalenie na działania tych funkcjonariuszy, dochodzić będziemy również zadośćuczynienia za bezpodstawne zatrzymanie.

Strajk Kobiet!
Dość bezkarności policji!
Dość represji za działalność związkową!

Poznańska Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa OZZ Inicjatywa Pracownicza

IP detained by police on the highway on the way to women's strike – we reached the demo in Wawa anyway!

On October 30, police detained IP unionists and unionists on the A2 highway, on their way to demonstrate for access to legal and free abortion in Warsaw.

5 police cars and a dozen policemen participated in the arrest of 5 unionists (including 2 representatives of the National Commission of the National Relationship and 3 persons associated in the Poznań Intergovernmental Commission). Uniform services also engaged a helicopter to track union cars on the highway, in addition to traffic and prevention units.

Total car was stopped 3 times that day. As part of the first check, the police wrote down all the people inside and searched the trunk as part of the second one and conducted a viewing of banners (content: @[1964696026896020:274:Socjalny Kongres Kobiet]! ). During the third inspection, police forced KK and PKM members out of their car without giving a reason and handcuffed them in the middle of the bypass. One woman was immediately thrown on the asphalt. Everyone was transported to the Pruszkow police station.

Police officers spoke about ′′ preventive detention ′′ among themselves, but none of the detained persons were questioned, no charges were charged, no illegal or dangerous objects were found after a thorough search of the car, none of the persons received a detention protocol either. Our colleagues were held at the precinct for about 3 hours. All people have been tested with breathalyzer and the driver has also been tested with a drug test. Everyone was sober.

After regaining their freedom, people detained joined the ongoing protest in Warsaw.
Younger aspirant Marcin Lisiecki (No. 915093) and Sergeant Karolina Żak (No. 967066). We will file an official complaint against the actions of these officers, and we will also pay compensation for unfounded detention.

Women's strike!
Enough impunity for the police!
Enough repression for union activities!

Poznań Inter-Workshop Committee OZZ Employee Initiative
National Commission OZZ Employee Initiative

Translated


Źródło
Opublikowano: 2020-10-31 16:19:37