Konferencja Naukowa PRACA JAKO POLE WALKI

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


W najbliższy weekend (5-6 marca) odbędzie się Konferencja Naukowa PRACA JAKO POLE WALKI poświęcona głównie problematyce strajku. Wśród mówców i mówczyń jest wiele osób z naszego związku, a całe wydarzenie objęliśmy patronatem/matronatem – dlatego serdecznie zachęcamy do udziału!

Źródło
Opublikowano: 2022-03-01 19:24:18

Na naszej stronie rozpoczęliśmy publikacje serii wywiadów z przedstawicielami i

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


Na naszej stronie rozpoczęliśmy publikacje serii wywiadów z przedstawicielami i przedstawicielkami ukraińskich związków zawodowych – na początek zachęcamy do przeczytania wywiadu z Witalijem Machinko ze Związku Zawodowego Solidarność Pracownicza (Trudowa Solidarnist, Kijów) Профспілка Трудова солідарність / Профсоюз Трудовая солидарность – link do tekstu wywiadu znajdziecie w komentarzu.


Źródło
Opublikowano: 2022-02-28 16:45:37

Co dalej ze sporem zbiorowym w Danfoss Poland? Koleżanki i koledzy z KMZ OZZ Ini

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


Co dalej ze sporem zbiorowym w Danfoss Poland? Koleżanki i koledzy z KMZ OZZ Inicjatywa Pracownicza w Danfoss Poland nie poddają się, pomimo, że pracodawca od listopada ub.r. odmawia rozpoczęcia rokowań. W ubiegłym tygodniu:

📝pracodawca otrzymał petycję podpisaną przez ok. 1/3 załogi 👩‍🔧👨‍🔧z wyrazami poparcia dla postulatów wysuwanych przez Komisję OZZ IP;

🏭 pod fabrykami Danfossa w Tuchomiu oraz Grodzisku Mazowieckim odbyły się akcje informacyjne📣 – rozdawano najnowszy numer biuletynu związkowego oraz ulotki o trwającym sporze zbiorowym;

📑 Komisja IP przesłała do dyrekcji projekt protokołu rozbieżności z wnioskiem o podpisanie go (lub zgłoszenie uwag) do piątku 25 lutego. Jeżeli pracodawca ciągle nie będzie chciał uznać sporu, koledzy i koleżanki z Danfossa wystąpią do Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z wnioskiem o wskazanie mediatora.

Więcej informacji o sytuacji w Danfossie znajdziecie w artykule zalinkowanym w komentarzu.

🛠Trzymamy kciuki za kolegów i koleżanki z Danfossa! 👊


Źródło
Opublikowano: 2022-02-26 17:21:53

FUNDUSZ STRAJKOWY:

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


FUNDUSZ STRAJKOWY: https://zrzutka.pl/r2uwj9

💯 Dziękujemy za wsparcie wczorajszej pikiety! Dzięki Wam zebraliśmy ponad STO podpisów w jedynie GODZINĘ!
Zainteresowanie było spore, zadawano nam pytania odnośnie strajku i chętnie słuchano szczegółów walki w Solarisie.

🖤 Rozdaliśmy też listy chętnym, którzy chcieli pozbierać podpisy wśród swoich znajomych, w miejscach pracy, u rodzin.
Są w nie również wyposażone nasze komisje zakładowe, u których długopisy poszły w ruch.
Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni i zbieramy dalej!

❗️Możecie złożyć podpis w biurze Razem na ulicy Nowy Świat 27/1.
• PONIEDZIAŁEK OD GODZINY 10 DO 15
• ŚRODA OD GODZINY 16 DO 18

❤️‍🔥 Chcesz zdobyć listę i zaangażować się w akcję? Napisz do nas, a my wyślemy Ci potrzebny plik. Zapełnione kartki odniesiesz naszemu Kołu Młodych Inicjatywy Pracowniczej.

Zdjęcia: Tomasz Swierzewski

Konfederacja Pracy Konfederacja Pracy Młodych OZZ Inicjatywa Pracownicza Piotr Ikonowicz Jan Śpiewak Razem w Warszawie Inicjatywa Pracownicza Warszawa


Źródło
Opublikowano: 2022-02-25 18:17:10

[ENG / FR]

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


[ENG / FR]

Against war – for international workers’ solidarity!

A statement by the OZZ Inicjatywa Pracownicza (Workers’ Initiative Union) National Committee on the Russian aggression against Ukraine, 24 February 2022.

In view of the Russian troops’ invasion on Ukraine, the National Committee of the OZZIP wishes to express its solidarity with Ukrainian civilians, Ukrainian trade unions and Ukrainian citizens living and working in Poland. We also stand with citizens of the Russian Federation who are protesting against the war and militarism in general. Military conflicts serve financial elites who grow rich on the arms trade and the exploitation of natural resources as well as governments who build their political capital on the threat of war. Imperialism – no matter who is behind it – is always contrary to the interests of the working people regardless of their nationality.

For millions of workers, the global battle for power and wealth brings death, destruction and even greater poverty. Working people fight on the frontlines of wars they did not cause. Their homes collapse under bombs and rockets. Last week, the Ukrainian public was shocked to learn about politicians and oligarchs leaving Ukraine on board private jets and chartered airplanes. Ukrainian trade unions and social organizations have called for the nationalization of their wealth and channeling it into support for civilian people.

There are over a million Ukrainian citizens living and working in Poland. Their number is also growing within the ranks of our union. Workers from Ukraine suffer very difficult working conditions, often below the legal wage and with unregulated hours. The outbreak of the war entails added anxiety about the loved ones they left behind in their homeland and an uncertain future. Starting today, they have to divide their time between struggling for survival in Poland and following the news on bombs falling on their hometowns.

We wish to express our full solidarity with our comrades and all victims of war. Moreover, we wish to declare that we will be present at anti-war protests.

No to war! Yes to international workers’ solidarity!

—[FR]—

Contre la guerre – Pour la solidarité internationale des travailleurs!

Déclaration du Comité national de l’OZZ Inicjatywa Pracownicza (Syndicat d’initiative des travailleurs) sur l’agression russe contre l’Ukraine, 24 février 2022.

Au vu de l’invasion des troupes russes sur l’Ukraine, le Comité national d’ OZZIP souhaite exprimer sa solidarité envers les civils ukrainiens, les syndicats ukrainiens et les citoyens ukrainiens vivant et travaillant en Pologne. Nous sommes également solidaires des citoyens de la Fédération de Russie qui protestent contre la guerre et le militarisme en général. Les conflits militaires servent les élites financières qui s’enrichissent grâce au commerce des armes et à l’exploitation des ressources naturelles, ainsi que les gouvernements qui construisent leur capital politique sur la menace de guerre. L’impérialisme – peu importe qui est derrière – est toujours contraire aux intérêts des travailleurs, quelle que soit leur nationalité.

Pour des millions de travailleurs, la bataille mondiale pour le pouvoir et la richesse entraîne la mort, la destruction et une pauvreté encore plus grande. Les travailleurs se battent en première ligne de guerres qu’ils n’ont pas provoquées. Leurs maisons s’effondrent sous les bombes et les roquettes. La semaine dernière, la population ukrainienne a été choquée d’apprendre que des politiciens et des oligarques quittaient l’Ukraine à bord de jets privés et d’avions affrétés. Les syndicats et les organisations sociales ukrainiens ont demandé la nationalisation de leurs richesses et leur affectation au soutien de la population civile.

Plus d’un million de citoyens ukrainiens vivent et travaillent en Pologne. Leur nombre augmente également dans les rangs de notre syndicat. Les travailleurs ukrainiens souffrent de conditions de travail très difficiles, souvent en dessous du salaire légal et avec des horaires non réglementés. Le déclenchement de la guerre entraîne une anxiété supplémentaire concernant les êtres chers qu’ils ont laissés dans leur pays et un avenir incertain. À partir d’aujourd’hui, ils doivent partager leur temps entre la lutte pour la survie en Pologne et le suivi de l’actualité avec les bombes qui tombent sur leur ville natale.

Nous souhaitons exprimer notre entière solidarité avec nos camarades et toutes les victimes de la guerre. De plus, nous souhaitons déclarer que nous serons présents à toutes les manifestations anti-guerre.

Non à la guerre ! Oui à la solidarité internationale des travailleurs !


Źródło
Opublikowano: 2022-02-25 18:06:00

Проти війни – за міжнародну робітничу солідарність!

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


Проти війни – за міжнародну робітничу солідарність!

Заява Національного Kомітету Загальнопольскої Профспілки Ініціатива Працьовніча про російську агресію проти України.

У зв’язку з атаком України російськими військами Загальнопольський Комітет Ініціативи Працьовнічої висловлює солідарність з цивільним населенням України, українськими профспілками, а також з громадянками та громадянами України, які проживають і працюють у Польщі. Ми також солідарні з громадянками та громадянами Російської Федерації, які протестують проти війни та мілітаризму.

Збройні конфлікти служать фінансовій еліті, яка збагачується за рахунок торгівлі зброєю та природними ресурсами, та владі, яка будує свій політичний капітал через загрозу війною. Імперіалізм — хто б за ним не стояв — завжди суперечить інтересам людей праці, незалежно від їх національності.

Глобальна боротьба за владу і багатство для мільйонів працюючих людей означає смерть, знищення та ще більше бідності. Люди праці – це ті, хто воюють на фронті у війнах, які вони не спричинили. Саме їх будинки нищать бомби та ракети. Минулого тижня українську громадську думку шокувала інформація про політиків та олігархів, які залишають Україну на бортах приватних та чартерних літаків. Українські профспілки та громадські організації заявили про вимогу націоналізувати їх майно та скерувати його на підтримку мирного населення.

Понад мільйон громадян України живуть і працюють у Польщі. Їх стає все більше також у нашій профспілці. Працівниці та працівники з України працюють у надзвичайно важких умовах, часто нижче загальнопризнаних норм заробінної платні, з ненормованим робочим днем. Початок війни означає для них додаткову тривогу за рідних, які залишилися в країні та невизначене майбутнє. Відтепер вони повинні додатково розподіляти свій час між боротьбою за своє існування в Польщі та спостереженням за новинами про падіння ракет на їхні міста.

Ми висловлюємо повну солідарність з нашими коліжанками та колегами, а також зі всіма жертвами воєн та декларуємо нашу присутність на антивоєнних протестах.

Ні війні! Так міжнародній робітничій солідарності!
Профспілка Трудова солідарність / Профсоюз Трудовая солидарность Соціальний рух Профспілка будівельників України Building workers Union of Ukraine Чорний Стяг


Źródło
Opublikowano: 2022-02-25 18:03:02

Dziś Inicjatywa Pracownicza CS Myślenice podpisała porozumienie kończące spór

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


📢 Dziś Inicjatywa Pracownicza CS Myślenice podpisała porozumienie kończące spór zbiorowy trwający w Cooper Standard od 5 maja 2021 roku. Udało nam się wynegocjować podwyżki rzędu od 2 do 2,5 zł / h. Są to najwyższe podwyżki od czasu powstania firmy! W ramach rekompensaty za spór zbiorowy uzyskaliśmy również zwiększenie comiesięcznego dodatku za pranie odzieży roboczej z kwoty 60 zł na 110 zł! Zapewniliśmy też kwotę pewną na dodatek świąteczny i procent odpisu na ZFŚS na 2023 rok! ✊

W ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy to jest coś co należy robić! Zapewniać godne warunki płacy i pracy. Tak, żebyśmy mogli pracować tutaj ramię w ramię na takich samych warunkach! 💙💛


Źródło
Opublikowano: 2022-02-25 16:13:15

Przeciwko wojnie — za ponadnarodową solidarnością pracowniczą!

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


Przeciwko wojnie — za ponadnarodową solidarnością pracowniczą!

Stanowisko Komisji Krajowej OZZ Inicjatywa Pracownicza z 24 lutego 2022 r. ws. rosyjskiej agresji na Ukrainę.

W związku z atakiem wojsk rosyjskich na Ukrainę, Komisja Krajowa OZZIP wyraża swoją solidarność z ludnością cywilną Ukrainy, ukraińskimi związkami zawodowymi oraz z obywatelami i obywatelkami Ukrainy mieszkającymi i pracującymi w Polsce. Solidaryzujemy się również z obywatelami i obywatelkami Federacji Rosyjskiej protestującymi przeciwko wojnie i militaryzmowi.

Konflikty zbrojne służą elitom finansowym, które bogacą się na handlu bronią i zasobach naturalnych, oraz rządzącym, którzy budują na zagrożeniu wojną swój polityczny kapitał. Imperializm – bez względu na to, kto za nim stoi – zawsze stoi w sprzeczności z interesami ludzi pracy, niezależnie od ich narodowości.

Globalna walka o władzę i bogactwo dla milionów ludzi pracy oznacza śmierć, zniszczenie i jeszcze większą biedę. To ludzie pracy walczą na froncie w wojnach, które nie oni wywołali. To na ich domy spadają bomby i rakiety. W zeszłym tygodniu, ukraińską opinią publiczną wstrząsnęły informacje o politykach i polityczkach oraz oligarchach opuszczających Ukrainę na pokładach prywatnych odrzutowców i wyczarterowanych samolotów. Ukraińskie związki zawodowe i organizacje społeczne ogłosiły postulat nacjonalizacji ich majątków i przeznaczenie na wsparcie ludności cywilnej.

W Polsce mieszka i pracuje ponad milion obywateli i obywatelek Ukrainy. Przybywa ich także w szeregach naszego związku. Pracownice i pracownicy z Ukrainy pracują w niezwykle ciężkich warunkach, często poniżej obowiązujących stawek i w nienormowanym czasie pracy. Wybuch wojny oznacza dla nich dodatkowy niepokój o pozostawionych w kraju bliskich i o niepewną przyszłość. Od dziś muszą dodatkowo dzielić czas pomiędzy walkę o byt w Polsce i śledzenie wiadomości o rakietach spadających na ich miasta.

Wyrażamy pełną solidarność z naszymi koleżankami i kolegami oraz wszystkimi ofiarami wojen i deklarujemy naszą obecność na antywojennych protestach.

Nie dla wojny! Tak dla międzynarodowej solidarności pracowniczej!


Źródło
Opublikowano: 2022-02-24 13:58:25

Warszawa i jej publiczny budżet jest największym źródłem zysku dla Solaris w Po

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


🚨 Warszawa i jej publiczny budżet jest największym źródłem zysku dla Solaris w Polsce.
Do dziś miasto kupiło dla publicznego MZA już niemal tysiąc autobusów z tej fabryki, to 2 razy więcej niż Kraków, 3 razy więcej niż Poznań i ponad 4 razy więcej niż Łódź.

🚨 Tylko dwa ostatnie kontrakty stołecznego ratusza z Solaris opiewają na kwotę ponad pół miliarda złotych.
Pracownicy Solaris którzy je wyprodukowali zarabiają średnio 3 tys na rękę i obecnie domagają się 800 zł podwyżki. Czysty zysk firmy Solaris m.in. z publicznych kontraktów z MZA to 100 mln zł netto za 2021 r.

📊 Ścisłe dane:
Warszawski MZA: 906 Solaris na 1385 autobusów, tj ponad 2/3 taboru.

📊 Dla porównania:
Kraków 452 na 634 tj 71 proc
Poznań 308 na 338 tj 91 proc
Łódź 194 na 410 tj 47 proc

❗️Na marginesie: władze Warszawy częściowo sprywatyzowały komunikację miejską, MZA odpowiada za około 75 proc. transportu. Całym taborem, publicznym i prywatnym, zarządza publiczny ZTM.

📊 Pozostałe firmy pod ZTM:
Arriva 108 Solarisów na 142
KM Łomianki 29 na 33
Mobilis 54 na 169
PKS Grodzisk Mazowiecki 49 na 54
Michalczewski 0

Źródła:
Informator Statystyczny ZTM Grudzień 2021
https://www.ztm.waw.pl/wp-content/uploads/2022/02/www-BIULETYN-GRUDZIEN-2021.pdf

Raport roczny ZTM za 2020
https://www.ztm.waw.pl/wp-content/uploads/2021/03/Raport_roczny_2020-1.pdf

„Pierwsze spośród 130 przegubowych autobusów elektrycznych już wożą pasażerów w Warszawie!”
https://www.solarisbus.com/pl/busmania/pierwsze-sposrod-130-przegubowych-autobusow-elektrycznych-juz-woza-pasazerow-w-warszawie-1034Źródło
Opublikowano: 2022-02-22 20:23:49

Śmierć na budowie średnio co 3 dni. Zawodzą instytucje, a budowlańcy „umierają w ciszy”

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


Wypadki na budowach są codziennością, a nawet do tych śmiertelnych można przywyknąć. Potwierdzają to dane Głównego Urzędu Statystycznego. Przez cały 2020 rok w wyniku wypadków w pracy zmarło 190 osób. „Najwyższy udział osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych odnotowano w budownictwie (56,4 proc.)” – czytamy w zbiorze danych GUS. To jeden śmiertelny wypadek na trzy dni.

„Podstawowa jest maksymalizacja zysków. Nikogo za bardzo nie interesuje, czy pracownik żyje, czy nie żyje. Ważne, czy na drugi dzień może przyjść za niego zastępstwo”

– mówi OKO.press Krzysztof Król, operator żurawia z Inicjatywy Pracowniczej.

Śmierć na budowie średnio co 3 dni. Zawodzą instytucje, a budowlańcy „umierają w ciszy”

Źródło
Opublikowano: 2022-02-19 09:59:12

Dziś powołaliśmy „Poznański komitet wsparcia strajku w Solaris”. Jego celem jest

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


💥📢💥Dziś powołaliśmy „Poznański komitet wsparcia strajku w Solaris”. Jego celem jest wniesienie uchwały Rady Miasta, w której władze wyrażają poparcie dla postulatów załogi Solaris i wzywają zarząd do sprawiedliwego podziału zysku z zamowień publicznych. 🚍Ponad 90 procent taboru MPK stworzyli pracownicy Solaris, którzy dziś strajkują i są brani głodem przez zarząd. Zrzeszeni w OPZZ Konfederacja Pracy w Solaris Bus & Coach oraz NSZZ „Solidarność” w Solaris Bus & Coach żądają 800 złotych podwyżki.

✒️Zgodnie z prawem, w dużych metropoliach tak zwana inicjatywa uchwałodawcza wymaga 300 podpisów aby była głosowana przez Radę Miasta. W Poznaniu pierwszego dnia już w kilka godzin zebraliśmy 100 podpisów pod siedzibą MPK. Chcesz do dołączyć do Komitetu lub powołać taki w swoim mieście? Zgłoś się do nas. Liczymy że radni Poznania, którzy przy każdej okazji powołują się na etos dawnych walk robotniczych i składają chętnie kwiaty pod pomnikiem zrywu robotniczego w 1956, nie będą szukać wymówek wobec glosowania uchwały. Dość milczenia władz miejskich, czas wesprzeć załogę!✊✊✊


Źródło
Opublikowano: 2022-02-18 21:32:15

Inicjatywa Pracownicza w Poznaniu zorganizowała dziś wiec poparcia dla strajkują

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


✊Inicjatywa Pracownicza w Poznaniu zorganizowała dziś wiec poparcia dla strajkującej załogi w Solaris🚍. W pikiecie pod Urzędem Miasta Poznania wzięła też udział delegacja OPZZ Konfederacja Pracy w Solaris Bus & Coach oraz Rozbrat. Wspólnie naciskamy aby władze Poznania poparły żądania załogi do sprawiedliwego udziału w zyskach firmy. Przemawiający podkreślali że budżet Solaris bierze się właśnie z zamowień publicznych to jest z kasy samorządów. W samym Poznaniu ponad 90 procent taboru autobusowego stanowią Solarisy wyprodukowane przez załogę w Bolechowie. Dość milczenia władz, czas poprzeć strajk pracowników!!!

✊Inicjatywa Pracownicza nie jest częścią tej samej centrali co Konfederacja Pracy. Jest dla nas jednak oczywiste że wszyscy jako ludzie pracy jedziemy na tym samym wózku. Dlatego sukces załogi Solarisa leży w naszym interesie. Władze miasta także powinny promować politykę godnych płac bo takie postulaty są na rękę samorządom. Póki korporacje są zwalniane z podatków i lokowane w specjalnych strefach ekonomicznych, to na barkach ludzi pracy utrzymują się miejskie budżety. Liche pensje i przywileje dla milionerów przekładają się na deficyty budżetowe. W efekcie władze podnoszą ceny publicznych usług jak np. komunikacja miejska. Na prywatyzowaniu zysków i uspołecznianiu kosztów tracą ludzie pracy i miejskie budżety.

✊Strajk w Solaris rzuca wyzwanie szkodliwej neoliberalnej polityce samorządów. Dlatego uważamy że duże miasta w Polsce związane finansowo z fabryką w Bolechowie powinny wspierać załogę fabryki autobusów i naciskać na swoje władze.


Źródło
Opublikowano: 2022-02-14 16:25:48

Duże polskie miasta mają wpływ na powodzenie strajku w Solaris. To z publicznych

OZZ Inicjatywa Pracownicza:🚍🚍🚍Duże polskie miasta mają wpływ na powodzenie strajku w Solaris🚍🚍🚍. To z publicznych zamówień firma czerpie zyski💰. Władze samorządowe często powołują się na etos Solidarności bo dawne walki robotnicze są źródłem powstania m.in. miejskich samorządów. Właśnie dzisiaj, u progu trzeciego tygodnia strajku w Solarisie, te władze muszą przestać milczeć! Czas poprzeć żądania pracowników, którzy wytwarzają autobusy dla Warszawy, Poznania, Krakowa, Łodzi i innych miast. Zyski z miejskich zamówień muszą być sprawiedliwie dzielone!!! ✊✊✊Dlatego jutro poznańskie środowiska związane z OZZ Inicjatywa Pracownicza organizują wiec poparcia dla strajkującej załogi Solaris pod Urzędem Miasta. Poznań popiera strajk w Solarisie 13:00 plac Kolegiacki. Zapraszamy sympatyków, dajmy wsparcie dzielnej OPZZ Konfederacja Pracy w Solaris Bus & Coach i Solidarności w Solaris!

Źródło
Opublikowano: 2022-02-13 20:01:15

Czy nadchodzi moment, w którym pracownicy upominają się o swoje?

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


Czy nadchodzi moment, w którym pracownicy upominają się o swoje?

„Wydaje mi się, że to jest taka tykająca bomba, ta sytuacja, którą mamy teraz w Polsce. Sytuacja, w której ludzie zarabiają naprawdę bardzo mało, ciężko im spiąć budżet domowy. Zaczynają się organizować, zaczynają się buntować i żądać trochę więcej” – mówiła dzisiaj w audycji „Świat się chwieje” w Radio TOK FM Marta Rozmysłowicz z naszego związku.

W rozmowie udział wzięli Agnieszka Szelągowska z ZZPPiL.Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego. i Grzegorz Ilnicki z Konfederacja Pracy

📻 Link do podcastu: https://audycje.tokfm.pl/podcast/118515,Czy-nadchodzi-moment-w-ktorym-pracownicy-upominaja-sie-o-swoje-O-strajkach-w-Polsce


Źródło
Opublikowano: 2022-02-13 12:46:56

Nowy, 58 numer Biuletynu Inicjatywy Pracowniczej jest już wydrukowany i niedługo

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


Nowy, 58 numer Biuletynu Inicjatywy Pracowniczej jest już wydrukowany i niedługo trafi do komisji naszego związku. Na naszej stronie jest on też dostępny w wersji elektronicznej (PDF). Co w nim znajdziecie?

👉 Serię tekstów i wywiadów nt. sytuacji w edukacji

👉 Wywiad z opiekunami i opiekunkami medycznymi z komisji OZZ Inicjatywa Pracownicza Opiekunów Medycznych i Kwalifikowanych

👉 Raport o sporach zbiorowych w logistyce i przemyśle

👉 Raport o interwencjach IP na rzecz imigrantów i imigrantek pracujących w Polsce

👉 Poradnik o długości okresu rozliczeniowego

👉 Artykuł o pracowniczej strategii wobec inflacji

👉 Tekst i komiks o sile przetargowej świata pracy

👉 Historię walk nauczycieli i nauczycielek w Chicago

Zapraszamy do lektury! (Link w komentarzu)


Źródło
Opublikowano: 2022-02-10 10:12:35

Zorganizowanie strajku w Polsce to wielomiesięczna gehenna [ROZMOWA]

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

Jak wyglądają realia prowadzenia sporów zbiorowych w Polsce? Jeśli interesuje was ten temat, to polecamy wywiad z Katarzyną Rakowską z naszego związku – socjolożką, badaczką strajków i członkinią komisji Inicjatywy Pracowniczej na Uniwersytecie Warszawskim.

Są firmy, w których związkowców z urnami do głosowania nie wpuszcza się do zakładu, referenda odbywają się w deszczu i śniegu na parkingach. Pracodawcy zrywają plakaty i ogłoszenia, sieją dezinformację i np. plotki o życiu osobistym liderek związkowych. Spór zbiorowy to pole bitwy — mówi Katarzyna Rakowska, związkowczyni i socjolożka badająca spory zbiorowe w Polsce

Zorganizowanie strajku w Polsce to wielomiesięczna gehenna [ROZMOWA]

Źródło
Opublikowano: 2022-02-09 20:59:12

Czas by władze Poznania i Warszawy poparły strajkującą załogę Solaris i wpłynęły

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


Czas by władze Poznania i Warszawy poparły strajkującą załogę Solaris i wpłynęły na zarząd firmy. Niemal cały autobusowy tabor komunikacji miejskiej w Poznaniu stanowią pojazdy wyprodukowane przez pracowników Solaris. Budżety innych największych metropolii w Polsce także zrzucają się na zyski firmy w ogromnej skali. Dlatego walka o powodzenie strajku w Solaris wychodzi poza zakłady w Bolechowie, Swarzędzu, Kijewie, Murowanej Goślinie czy Środzie Wielkopolskiej. Polem tej walki jest dziś też właśnie Poznań, Warszawa, Kraków, Łódź… Władze tych miast powinny jasno zadeklarować, że zależy im na kontraktach z taką firmą, która szanuje swoich pracowników i sprawiedliwie dzieli się zyskami z miejskich zamówień.
Tekst @Antek Wiesztort z poznańskiej Inicjatywy Pracowniczej.

Pomyślności dla OPZZ Konfederacja Pracy w Solaris Bus & Coach
https://ozzip.pl/publicystyka/gospodarka/item/2862-strajk-w-solaris-zyski-firmy-pochodza-z-budzetow-polskich-metropolii


Źródło
Opublikowano: 2022-02-09 12:04:07

Związki zawodowe w Starostwie zażądały podwyżek

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


O podwyżki zaczynają walczyć także koledzy i koleżanki z administracji publicznej – Komisja Inicjatywy Pracowniczej działająca w Starostwie Powiatowym w Raciborzu wystąpiła do zarządu urzędu z wnioskiem o podniesienie wynagrodzeń o 700 zł brutto.

#Administracja #samorzad #inflacja #podwyzki

https://www.naszraciborz.pl/site/art/1/0/94270

Związki zawodowe w Starostwie zażądały podwyżek

Źródło
Opublikowano: 2022-02-05 19:30:00

Działalność Kół Młodzieżowych Inicjatywy Pracowniczej

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


Ostatnio pojawia się wiele informacji nt. kół młodzieżowych OZZ Inicjatywa Pracownicza – takie struktury działają m.in. w Warszawie, Poznaniu (Koło Młodych Inicjatywy Pracowniczej im. Marcela Szarego), czy na Pomorzu ( Pomorska Komisja Środowiskowa Inicjatywy Pracowniczej ). Jeśli chcecie dowiedzieć się:

👉 Czym są koła młodzieżowe?

👉 Na czym polega ich działalność?

👉 Jak wyglądają relacje kół młodych z innymi komisjami IP?

👉 Jak można włączyć się w ich działania?

…to koniecznie przeczytajcie zalinkowany artykuł, w którym Kuba Zatoński i Szymon Gams z Warszawskie Koło Młodych Inicjatywy Pracowniczej odpowiadają na te (i inne) pytania.

https://ozzip.pl/publicystyka/strategie-zwiazkowe/item/2860-dzialnosc-kol-mlodziezowych-inicjatywy-pracowniczej

Działalność Kół Młodzieżowych Inicjatywy Pracowniczej

Źródło
Opublikowano: 2022-02-05 16:05:53

Inicjatywa Pracownicza solidarnie z pracownikami Solarisa. Samba przed fabryką w Bolechowie

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


W pełni popieramy pracowników Solaris Bus & Coach. Tylko wspólnymi siłami i dzięki wzajemnej solidarności wywalczymy lepsze warunki życia dla nas i naszych rodzin. Solidarność pracownicza jest naszą największą bronią i nie zrezygnujemy z niej. W ilości i jedności siła!

Zachęcamy do wspierania funduszu strajkowego (➡ link do zbiórki w komentarzu).

Inicjatywa Pracownicza solidarnie z pracownikami Solarisa. Samba przed fabryką w Bolechowie

Źródło
Opublikowano: 2022-02-04 09:12:39

Strajki w firmach prywatnych przybierają na sile. Czy protesty pracowników zatrzymają całą Polskę?

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

Protesty pracownicze w firmach prywatnych szerzej przebijają się do mediów. O strajku w Solarisie, ale też o naszym sporze zbiorowym w Avonie przeczytacie w Gazeta Wyborcza 👇👇👇

Strajki w firmach prywatnych przybierają na sile. Czy protesty pracowników zatrzymają całą Polskę?

Źródło
Opublikowano: 2022-02-02 20:36:27

W RDC Gośćmi Grzegorza Chlasty w „Magazynie ekonomicznym” byli: Agnieszka Mróz (

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

W RDC Gośćmi Grzegorza Chlasty w „Magazynie ekonomicznym” byli: Agnieszka Mróz (Inicjatywa Pracownicza) i Marek Lewandowski (NSZZ „Solidarność”): 🔊https://www.rdc.pl/podcast/magazyn-ekonomiczny-zwiazki-zawodowe-50/


Źródło
Opublikowano: 2022-01-27 21:39:50

W ubiegłym roku, 5 komisji Inicjatywy Pracowniczej z branż logistyki i przemysłu

OZZ Inicjatywa Pracownicza:


W ubiegłym roku, 5 komisji Inicjatywy Pracowniczej z branż logistyki i przemysłu wystąpiło do pracodawców z żądaniami na podstawie przepisów Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. W każdej z firm główne żądania dotyczą wzrostu płac, który zrekompensować ma rosnące koszty utrzymania.

Spór w fabryce systemów kominowych Jeremias zakończył się podpisaniem porozumienia. Pozostałe spory trwają obecnie w:

👉 Cooper Standard Polska (motoryzacja)

👉 Danfoss Poland (chłodnictwo, ogrzewnictwo, klimatyzacja)

👉 Avon Distribution Polska (logistyka)

👉 Grupie L’Oreal (logistyka i handel)

Szczegółowy raport o przebiegu sporów znajdziecie w linku w załączniku. 👇👇👇


Źródło
Opublikowano: 2022-01-26 20:39:24