"Niech Amazon zapłaci!" – pod takim hasłem pracownicy korporacji, akty

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

"Niech Amazon zapłaci!" – pod takim hasłem pracownicy korporacji, aktywiści i działacze związkowi na całym świecie domagali się w Czarny Piątek lepszych warunków prac, poszanowania prawa i planety.

Protesty miały miejsce w obiektach Amazon w Brazylii, Meksyku, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Francji, Belgii, Włoszech, Polsce, Indiach, Bangladeszu, Filipinach, Australii oraz w europejskiej siedzibie Amazon w Luksemburgu. W Niemczech od piątku trwa strajk w siedmiu magazynach Amazona. Główne hasło protestu "Make Amazon Pay" było wyświetlane na budynkach korporacji m.in. w Londynie, Seattle, Hyderabad, São Paulo, a także rezydencji Jeffa Bezosa w Waszyngtonie.

To nie koniec! Czas, by Amazon uczciwie płacił pracownikom, płacił za swój wpływ na środowisko i płacił podatki!

Dołącz do kampanii: https://makeamazonpay.com

Nasze postulaty: https://bit.ly/367cOOg

#MakeAmazonPay #OrganizeAmazon #blackfriday2020 #2000dlakazdego

′′ Let Amazon pay!"-under this slogan corporate workers, activists and union activists around the world demanded better working conditions, respect for law and planet on Black Friday.

Protests took place in Amazon facilities in Brazil, Mexico, the United States, the UK and Spain. France, Belgium, Italy, Poland, India, Bangladesh, Philippines, Australia and European Amazon headquarters in Luxembourg. The strike in seven Amazon magazines has been underway in Germany since Friday. The main slogan of the ′′ Make Amazon Pay ′′ protest was displayed on corporate buildings m. in. in London, Seattle, Hyderabad, S ão Paulo, and Jeff Bezos residence in Washington.

It's not over! Time for Amazon to pay employees fairly, pay for its impact on the environment and pay taxes!

✊ Join the campaign: https://makeamazonpay.com

✊ Our demands: https://bit.ly/367cOOg

#MakeAmazonPay #OrganizeAmazon #blackfriday2020 #2000dlakazdego

Translated


MakeAmazonPay,OrganizeAmazon,blackfriday2020,2000dlakazdego

Źródło
Opublikowano: 2020-12-01 10:59:21

Niech Amazon zapłaci!

Daria Gosek-Popiołek:

Niech Amazon zapłaci!

Dziś, w Black Friday, rozpoczyna się światowa kampania #MakeAmazonPay.

Szeroka koalicja związków zawodowych i organizacji społecznych domaga się, aby potężna korporacja, należąca do najbogatszego człowieka świata:

– godnie wynagradzała pracowników i pracownice
– uczciwie płaciła podatki
– płaciła za swój wpływ na zmiany klimatu

Pandemia koronawirusa dodatkowo wzmocniła korporację oraz obrzydliwie bogatego Bezosa – jego prywatny majątek to już 200 miliardów dolarów, a Amazon jest już wart ponad bilion dolarów.

Te zyski osiągane są kosztem nas wszystkich.

Amazon bezlitośnie wyzyskuje pracownice i pracowników, niszczy i zatruwa środowisko naturalne i płaci śmiesznie niskie podatki od swoich absurdalnych zysków.

Dość tego. Czas zmusić Bezosa uczciwie zapłacił.

Pracownicy Amazon w Polsce od listopada protestują pod hasłem "2 000 zł dla każdego", domagając się godnych zarobków i dodatków.

#MakeAmazonPay #OrganizeAmazon #blackfriday2020 #2000dlakazdego

CC: OZZ Inicjatywa Pracownicza Amazon, Amazon Workers International, ITUC, UNI Global Union, IndustriALL Global Union, Oxfam, Greenpeace International, Progressive International, Amnesty InternationalMakeAmazonPay,OrganizeAmazon,blackfriday2020,2000dlakazdego

Źródło
Opublikowano: 2020-11-28 01:31:11

W Czarny Piątek, 27 listopada 2020 r., pracownicy Amazon, związki zawodowe, w ty

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

W Czarny Piątek, 27 listopada 2020 r., pracownicy Amazon, związki zawodowe, w tym OZZ Inicjatywa Pracownicza Amazon, koalicja Amazon Workers International oraz obywatele z całego świata, wspierani przez szeroką koalicję sojuszników, m.in. Uniglobal, ITUC, IndustriALL, Oxfam, Greenpeace, Progressive International, Amnesty International, rozpoczynają kampanię #MakeAmazonPay.

Za tym hasłem, które oznacza „Niech Amazon zapłaci”, stoi postulat, by Amazon uczciwie płacił swoim pracownikom, płacił za swój wpływ na środowisko oraz płacił podatki.

Okres świąt w czasie pandemii oznacza więcej zamówień od klientów Amazona, ale nie powinien oznaczać więcej zagrożeń dla pracowników Amazon. Amazon jest jedną z najpotężniejszych korporacji na świecie, na której czele stoi Jeff Bezos, najbogatszy człowiek na świecie. W czasie pandemii Amazon stał się korporacją wartą ponad bilion dolarów, a Bezos został pierwszą w historii osobą, której prywatny majątek osiągnął 200 miliardów dolarów. Tymczasem, gdy pracownicy magazynowi Amazona ryzykują życie za niskie płace, ślad węglowy giganta urósł do rozmiarów większych niż ślad dwóch trzecich spośród wszystkich krajów na Ziemi, a Amazon płaci podatek korporacyjny bliski zeru. Wszyscy wiedzą, że TO NIE JEST W PORZĄDKU. Sukces Amazona nie byłby możliwy bez pracowników, środowiska oraz instytucji publicznych. Amazon zabiera za dużo i oddaje za mało.

Czas zmusić Amazon do płacenia, MAKE AMAZON PAY. Jesteśmy pracownikami, działaczami i obywatelami z całego świata, łączącymi się w kampanii Make Amazon Pay, by Amazon uczciwie płacił pracownikom, płacił za swój wpływ na środowisko i płacił podatki.

Związek zawodowy OZZ Inicjatywa Pracownicza, działający od 2014 r. w polskich magazynach Amazon, włącza się w działania. Pracownicy Amazon w Polsce od listopada protestują pod hasłem "2 000 zł dla każdego", domagając się godnych zarobków i dodatków.

?? Strona internetowa kampanii: https://makeamazonpay.com/pl/

?? Przekaż darowiznę, żeby wesprzeć fundusz strajkowy pracowników Amazona na stronie: https://makeamazonpay.com/pl/

?? Nasze postulaty: https://bit.ly/367cOOg

#MakeAmazonPay #OrganizeAmazon #blackfriday2020 #2000dlakazdego

On Black Friday, November 27, 2020, Amazon employees, trade unions, including., 27., 2020., coalition and citizens from around the world, supported by a wide coalition of allies, m. in. Uniglobal, ITUC, IndustriALL, Oxfam, Greenpeace, Progressive International, Amnesty International, are starting the #MakeAmazonPay campaign.

Behind this slogan, which means ′′ Let Amazon pay ", there is a demand for Amazon to pay fairly to his employees, pay for its impact on the environment and pay taxes.

The pandemic holiday season means more orders from Amazon customers, but it shouldn't mean any more threats to Amazon employees. Amazon is one of the most powerful corporations in the world led by Jeff Bezos, the richest man in the world. During the outbreak Amazon became a corporation worth over a billion dollars and Bezos became the first ever private person to reach 200 200 billion. Meanwhile, as Amazon warehouse workers risk their lives for low wages, the giant's carbon footprint has grown to size larger than two-thirds of all countries on Earth, and Amazon pays corporate tax close to zero. Everyone knows THIS IS NOT OK. Amazon's success would not be possible without employees, environment and public institutions. Amazon takes too much and gives too little.

Time to force Amazon to pay, MAKE AMAZON PAY. We are employees, activists, and citizens from around the world, joining the Make Amazon Pay campaign to make Amazon pay fairly to employees, pay for its impact on the environment and pay taxes.

Trade union OZZ Employee Initiative, operating since 2014 in Polish Amazon magazines, it is involved in activities. Amazon employees in Poland have been protesting under the slogan ′′ 2 PLN 000 each ′′ since November, demanding decent earnings and extras.

?? Campaign website: https://makeamazonpay.com/pl/

?? Donate to Support Amazon Strike Fund at: https://makeamazonpay.com/pl/

?? Our demands: https://bit.ly/367cOOg

#MakeAmazonPay #OrganizeAmazon #blackfriday2020 #2000dlakazdego

TranslatedMakeAmazonPay,OrganizeAmazon,blackfriday2020,2000dlakazdego

Źródło
Opublikowano: 2020-11-27 01:25:31

Amazon stał się korporacją wartą bilion dolarów, podczas gdy pracownicy w magazy

OZZ Inicjatywa Pracownicza:

‼️Amazon stał się korporacją wartą bilion dolarów, podczas gdy pracownicy w magazynach Amazona ryzykują życie za niskie płace.

? Wszyscy wiemy, że to nie jest w porządku.

Czas zmusić Amazon do płacenia.

?? Strona internetowa kampanii: https://makeamazonpay.com/pl/

#MakeAmazonPay #OrganizeAmazon #blackfriday2020 #2000dlakazdego

OZZ Inicjatywa Pracownicza, profile pictureImage may contain: text that says 'make amazon pay'

MakeAmazonPay,OrganizeAmazon,blackfriday2020,2000dlakazdego

Źródło
Opublikowano: 2020-11-26 21:09:35