Czego uczą nas Argentynki?

Aborcyjny Dream Team:

Czego uczą nas Argentynki?

8. Prawo jest nic nie warte bez faktycznego dostępu do aborcji

Towarzyszki aborcyjne wiedzą, że aborcja musi być przede wszystkim dostępna, bo nawet liberalne prawo do aborcji jest nic nie warte, jeśli nie gwarantuje dostępu do aborcji wszystkim tym, które aborcji mogą potrzebować. Prawo też nie powinno stygmatyzować osób, które decydują się przerwać ciąże poza formalnym systemem i czynić je przestępczyniami.

Dlatego przypominamy:
MOŻESZ PRZERWAĆ SWOJĄ CIĄŻĘ DO 22. TYGODNIA
MOŻESZ WSPIERAĆ OSOBĘ, KTÓRA WŁAŚNIE PRZERYWA CIĄŻE

Sieć Soccorostas opublikowała oświadczenie, które chcemy zacytować w całości, bo uważamy, że może to być wskazówka dla naszego krajowego ruchu.

“Jako towarzyszki w aborcjach, uważnie śledzimy ten historyczny proces dla legalizacji aborcji w Argentynie, który niewątpliwie otwiera ścieżki legalizacji również w innych krajach kontynentu.

Wzywamy wszystkie osoby, którym towarzyszymy oraz wszystkie osoby, które towarzyszą innym, aby wzięły udział w akcjach wszystkich 21 organizacji naszej sieci, aby śledzić debatę i rozpowszechniać wszystko, co się dzieje za pomocą wszystkich możliwych środków przekazu.

Towarzysząc w decyzjach o aborcji z pewnością nie uznajemy, że ten cel jest lub będzie naszym celem ostatecznym, jednak świętujemy legalizację aborcji i to, że kiedyś będzie zagwarantowany do niej dostęp dla każdej osoby.

Jesteśmy również przekonane o tym, że legalizacja aborcji nie wpływa na potrzebę aborcji i dlatego zwracamy się z prośbą do klasy politycznej, aby nie używać bezpodstawnych argumentów, które nie mają nic wspólnego z potrzebami osób, które decydują się na przerwanie ciąży.

Apelujemy, aby ustanowić prawo, które jest odpowiedzią na to, jak różnorodne są okoliczności, w których osoby decydują się na przerwanie ciąży i nie ignorować faktu istnienia aborcji, a tym bardziej nie potępiać tych, które decydują się ją robić w warunkach niebezpiecznych i bez dostępu do systemu ochrony zdrowia.

Jesteśmy świadome, że praca sieci wsparcia w samodzielnych aborcjach nie zawsze jest wystarczająca i dlatego postulaty, by państwa przyjmowały prawa podobne do tego, jakie teraz jest dyskutowane w Argentynie są niezbędne i pilne.

Ustawy aborcyjne nikogo nie zmuszają do aborcji. Chodzi o to, aby aborcja nigdy więcej nie była uznawana za przestępstwo.

Chcemy wolnej aborcji, bez żadnych przesłanek, w oparciu o sprawiedliwość społeczną, szczęście, przyjemność i radość. Niech żyje zielona chustka, która sprawi, że to będzie możliwe!”

Podkreślamy, że konieczne jest poszerzanie warunków depenalizacji i legalizacji, przede wszystkim w zakresie dostępu do bezpiecznych i uważnych na potrzeby świadczeń.

[opis grafiki: na zielonym tle napis: #ArgentyńskieStrategie
8. Prawo jest nic nie warte bez faktycznego dostępu do aborcji. Prawo też nie powinno stygmatyzować osób, które decydują się przerwać ciąże poza formalnym systemem i czynić je przestępczyniami.]

What are the Argentines teaching us?

8. Law is worth nothing without actual access to abortion

Abortion companions know abortion must be primarily available, because even the liberal right to abortion is worth nothing if it doesn't guarantee abortion access to all those who may need abortion. The law should also not stigmatize people who decide to terminate pregnancy outside the formal system and make them criminals.

That's why we remind you:
✅ YOU CAN BREAK YOUR PRETTY UP TO 22. WEEK
✅ YOU CAN SUPPORT A PERSON WHO JUST BREAKS THE BIT

The Soccorostas network published a statement that we want to quote in its entirety, because we think it might be a hint for our national movement.

′′ As comrades in abortion, we are closely following this historic process for legalizing abortion in Argentina, which undoubtedly opens legalization paths in other countries of the continent as well.

We call on all the people we accompany and all the people who accompany others to take part in the actions of all 21 organizations of our network to follow the debate and spread everything that happens through all possible media.

Accompanying abortion decisions, we certainly don't recognize that this goal is or will be our ultimate goal, but we are celebrating the legalization of abortion and that someday it will be guaranteed access to it for every person.

We are also convinced that legalization of abortion does not affect the need for abortion and that is why we are asking the political class not to use baseless arguments that have nothing to do with the needs of people who decide to terminate their pregnancy.

We appeal to make a law that responds to how diverse the circumstances in which individuals choose to terminate pregnancy and not ignore the existence of abortion, much less condemn those who choose to do it in dangerous and without access to the health system.

We are aware that the work of the support network in independent abortions is not always sufficient and therefore, the demands that countries adopt similar rights that are being discussed in Argentina are necessary and urgent.

Abortion laws do not force anyone to have an abortion. It's about abortion never again being considered a crime.

We want free abortion, without any indication, based on social justice, happiness, pleasure and joy. Long live the green scarf that will make this possible!"

We emphasise that it is necessary to broaden the conditions of depenalization and legalization, primarily in terms of access to safe and attentive benefits.

[graphics description: against a green background: #ArgentinianStrategies
8. Law is worth nothing without actual access to abortion. The law should also not stigmatize people who decide to terminate pregnancy outside the formal system and make them criminals.]

TranslatedArgentyńskieStrategie

Źródło
Opublikowano: 2021-01-06 14:02:13